fotki/lab/zomim/prof1.gif

ZAKŁAD TECHNOLOGII MECHANICZNEJ

Kierownik: dr inż. Zbigniew Siemiątkowski

Stan osobowy:
 • profesorowie:
   • prof. dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. nadzw.
   • prof. dr hab. inż. Marek Kowalik, prof. nadzw.
  • adiunkci:
   • dr inż. Zbigniew Siemiątkowski
   • dr inż. Dmitrij Morozow
   • dr inż. Tomasz Mazur
   • dr inż. Leszek Chałko
  • prac inż.- techn.:
   • mgr inż. Artur Zaręba
   • Adam Pacyna


  Laboratoria Zakładu Technologii Mechanicznej
  • Laboratorium miernictwa warsztatowego;
  • Laboratorium sterowania maszyn technologicznych;
  • Laboratorium obróbki skrawaniem;
  • Laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie;
  • Laboratorium odlewnictwa
  • Laboratorium spawalnictwa
  • Laboratorium obróbki plastycznej
  • Laboratorium dydaktyczno-usługowe
  • Laboratorium komputerowe I
  • Laboratorium komputerowe II


  Stanowiska naukowo-badawcze i dydaktyczne Zakładu TM:
  • Centrum frezarskie DMC 635V


  • FYS-16


  • Robot TR5 w Laboratorium Sterowania Maszyn Technologicznych


  • Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Crysta firmy Mitutoyo


  • Pracownia komputerowa wyposażona w najnowsze oprogramowanie typu CAD/CAM/CAE


  • Mikroskop uniwersalny w Laboratorium Miernictwa Warsztatowego


  • Kokilarka pneumatyczna do wykonywania odlewów używanych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych a także próbek wytrzymałościowych;


  • Stanowiska w Laboratorium Odlewnictwa do badania mas formierskich i rdzeniowych


  • Stanowisko do zgrzewania punktowego i doczołowego zwarciowego


  • Maszyna wytrzymałościowa 200kN z czujnikiem siły i przemieszczenia, odczytem cyfrowym, możliwością obróbki wyników w arkuszu kalkulacyjnym


  • Formierka wstrząsarka z doprasowaniem i obracaną kolumną; Maszyna używana do ćwiczeń laboratoryjnych z Odlewnictwa


  • Generator indukcyjny 1-10kWA/20-60kHz do lutowania twardego, hartowania powierzchniowego oraz topienia metali w gazach ochronnych i obniżonym ciśnieniu


  • Pracownia dydaktyczno-usługowa obróbki mechanicznej


  • Obrabiarka sterowana numerycznie TZC 32-N1C ze zmodernizowanym oprogramowaniem do sterowania dla systemu DOS

  Prace badawcze Zakładu Technologii Mechanicznej:
  • Wpływ implantacji jonów krzemu na odporność termiczną powłok na narzędziach skrawających
  • Analityczno-technologiczne aspekty walcowania gwintów metrycznych na powierzchniach walcowych
  • Badania odkształceń powierzchni kontaktowych walcowych połączeń skurczowych;
  • Badanie wpływu parametrów struktury wybranych stopów odlewniczych na ich właściwości użytkowe;
  • Intensyfikacja efektu obróbki cieplno-chemicznej żeliwa ciągliwego przez kompleksową modyfikację ciekłego stopu;
  • Utylitarne aspekty staliwa stopowego z Cr,Mo,V,Cu;


  Podstawowe kierunki badawcze, jakimi zajmuje się ZTM:

  • badania procesów spawania stopów specjalnych;
  • badania procesów cięcia plazmowego żeliwa;
  • zagadnienie recyklingu odpadów z procesów odlewniczych;
  • badania wpływu składu chemicznego staliwa grupy Cr-V-Mo-Cu na odporność na zużycie ścierne w temperaturach otoczenia i podwyższonych oraz odporność korozyjną;
  • badania optymalizacyjne składu chemicznego modyfikatorów na cykl wyżarzania żeliwa ciągliwego;
  • wykonywanie prototypowego oprzyrządowania do wykonywania wyrobów różnymi technikami wytwarzania;
  • doradztwo w sprawach wdrażania systemów zarządzania jakością wg ISO 9001;


  Patenty
  • A. Kuzioła: Technologia wykonania odlewów sond do wierceń geotermalnych z żeliwa (2005);


  Prototypy wyrobów
  • Tribometr do oceny synergizmu kompozytów konstrukcyjnych;
  • Termometr do mierzenia temperatury z wykorzystaniem zjawiska podczerwieni i bezprzewodowego łącza transmisji danych;


  Wykaz najważniejszych publikacji z ostatnich lat:
  • Narojczyk J., Werner Z., Piekoszewski J., Szymczyk W.: Effects of nitrogen implantation on lifetime of cutting tools made of SK5M tool steel. Vacuum 78 (2005), str. 229-233, Holandia;
  • Kotnarowski A., Piczugin W. F., Morozow D.: Wykorzystanie osiągnięć tribotechniki do poprawy sprawności kinematycznych węzłów maszyn. X Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Stare Jabłonki. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego, str. 250-258, Radom 2005;
  • Jezierski J., Mazur T., Siemiątkowski Z., Kowalik M.: Obliczenia grubości warstwy wierzchniej odkształconej plastycznie po nagniataniu narzędziami ceramicznymi. Technologia Obróbki Przez Nagniatanie TON'2005. Politechnika Gdańska 2005, str. 9-17;
  • Kowalik M., Mazur T., Siemiątkowski Z.: Walcowanie gwintów metrycznych na zarysach o przekroju niekołowym - Technologia Obróbki Przez Nagniatanie TON'2005. Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie. Politechnika Gdańska 2005, str. 283-290;
  • Kocur L., Mazurkiewicz A.: "Obróbka Plastyczna. Laboratorium" Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2001;
  • Kuzioła A., Paterek B.: "Metalurgia i Odlewnictwo. Laboratorium" cz. II, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2002;
  • Praca zbiorowa pod red. W.Ziewca: "Technologia. Laboratorium" Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2001;
  • Kuzioła A.: "Zarządzanie jakością w przemyśle maszynowym" Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2005;


  Wykaz publikacji 2010 - 2015:
  • Narojczyk J., Morozow D.: Obróbka stali nierdzewnych implantowanymi narzędziami węglikowymi Mechanik 1/2012 XII.
  • Narojczyk J.: Obróbka stali nierdzewnej narzędziami implantowanymi Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce” Zakopane 09 – 13 grudzień 2013. Materiały konferencyjne ISBN 978-83-7789-248-0.
  • Król K., Olejarczyk K., Wikło M., Siemiątkowski Z., Kołodziejczyk K.: Drgania podczas wiercenia głębokich otworów. LOGISTYKA 6/2014.
  • Kowalik M., Trzepieciński T.: Numerical and experimental estimation of forces during longitudinal rolling process of shaft formation. Arabian Journal for Science and Engineering (AJSE) (Springer) ISSN:1319-8025 (Print). IF=0,243, A. February 2014, Volume 39, Issue 2, pp 1251-1260
  • Kowalik M., Trzepieciński T.: Wpływ parametrów zagłębiania rolek podczas walco-wnia wzdłużnego wałków stopniowanych na poszerzenie średnicy Hutnik Wiadomości Hutnicze , t. 81, 2014,nr7, s,440-464. MNiSW).ISSN 1230-3534.
  • Kowalik M., Trzepieciński T.: Selected problems of quality assurances of FEM modeling of steel sheets forming process. Logistyka, nr 6, 2014, 5854-5859.
  • Kowalik M., Trzepieciński T.: Zastosowanie nagniatania do wykonywania połączeń cienkich blach z grubymi płytami. Logistyka, nr 6, 2014, 5860-5867.
  • Narojczyk J., Morozow D., Siemiątkowski Z.: Obróbka stopu tytanu Ti-6Al-4V narzędziami implantowanymi Mechanik 3/2015 s. 195/359 – 362.
  • Narojczyk J., Morozow D., Werner Z., Barlak M.: Durability changes of cobalt-tungsten carbide tools after ion implantation. Book of abstracts 9-th Symposium on vacuum based science and technology. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. ISBN 9788373653955. 2015.


© Copyright 2008-2014, Instytut Budowy Maszyn