fotki/lab/zpkmit/zpkmit_hm2.gif

ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. ndzw.

Stan osobowy:
 • profesorowie:
 • adiunkci:
  • dr inż. Hanna Kochanek
  • dr inż. Piotr Gruszka
  • dr inż. Jan Ciecieląg
  • dr inż. Leszek Sarnowicz
  • dr inż. Andrzej Markiewicz
  • dr inż. Paweł Maciąg
  • dr inż. Sylwester Stawarz
 • prac inż.- techn.:
  • mgr inż. Robert Pluta


Laboratoria Zakładu
 • Laboratorium grafiki inżynierskiej I;
 • Laboratorium grafiki inżynierskiej II;
 • Laboratorium komputerowego projektowania maszyn;
 • Laboratorium teorii mechanizmów i maszyn;
 • Laboratorium tribologiczne I;
 • Laboratorium tribologiczne II;


Stanowiska naukowo-badawcze i dydaktyczne Zakładu PKM:
 • Kalorymetr do badania bilansu energii w procesach tarcia i zużywania metali


 • Tester T0-7


 • Laboratorium Tribologiczne


 • Kalorymetr do badania bilansu energii w procesach tarcia i zużywania metali


 • Tester T-01M


 • Stanowisko SBK-1 do badania wytrzymałości zmęczeniowej felg kół samochodowych

Prace badawcze Zakładu PKM:

 • Energetyczne uwarunkowania tarcia i zużywania metali;
 • Analiza koncentracji ładunku powierzchniowego dla przypadku tarcia suchego;
 • Badania dynamiki płaskich mechanizmów dźwigniowych;


Patenty
 • Sadowski J.: Urządzenie do badania zużycia ciał w masie ściernej. Patent polski nr 150471, wg świadectwa autorskiego nr 259580, G01N3/56 z dnia 23 I 1991;
 • Sadowski J: Kalorymetr do badania ciepła tarcia. Patent polski nr 163048 B1, G01N 25/20 opublikowano 28 II 1994 ;
 • Sadowski J., Ciecieląg J.: Sposób regulacji oporów tarcia. Patent polski nr 171768 B1, G01N 3/56, opublikowano 30 VI 1997;
 • Sadowski J., Żurowski W.: Sposób zmniejszania zużycia tribologicznego. Patent polski nr 176118, B1, F16N 29/00 opublikowano 30 VII 1999;


Wykaz najważniejszych publikacji z ostatnich lat:
 • Publikacje od 2000 r.

 • Sadowski J.: Termodynamika procesów tarciowych. W: Tribologia i tribotechnika. Radom, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji 2000
 • Sadowski J.: Znaczenie entropii w tribologicznych procesach starzenia elementów maszyn. Materiały XXVIII Zimowej Szkoły Niezawodności, Szczyrk 2000, str. 227 - 236.
 • Żurowski W., Sadowski J.: Badania maksymalnej odporności układów metalicznych na zużywanie tribologiczne. Część I: Teoretyczno-eksperymentalne podstawy maksymalizacji odporności na zużywanie tribologiczne. Inżynieria Powierzchni 2000 nr 4, str. 46 - 51.
 • Sadowski J.: Termodynamiczne uwarunkowania nanoszenia materiału w procesie tarcia. Tribologia 2000 nr 4, str. 639 - 644.
 • Sarnowicz L., Sadowski J.: Badania bilansu energii w procesie tarcia technicznie suchego. Pomiary, Automatyka, Kontrola 2000 nr 11, str. 17 - 22.
 • Żurowski W., Sadowski J.: Badania maksymalnej odporności układów metalicznych na zużywanie tribologiczne. Część II: Badania eksperymentalne maksymalnej odporności na zużywanie tribologiczne i wybranych cech warstwy wierzchniej. Inżynieria Powierzchni 2001 nr 1, str.41 - 55.
 • Sadowski J.: Energetyczne aspekty zacierania. Tribologia 2001 nr 3, str. 395 - 402.
 • Sadowski J.: Badania wpływu temperatury na niezawodność modelowej pary trącej z użyciem programu Mathcad. Materiały XXIX Zimowej Szkoły Niezawodności, Szczyrk 2001, str. 299 - 306.
 • Sadowski J., Sarnowicz L.: Kalorimetrische Untersuchungen zur Blitztemparatur. Tribologie und Schmierungstechnik 2001 nr 1, str. 49 - 54.
 • Sadowski J.: Osobliwości procesów termodynamicznych towarzyszących tarciu metali. Wyd. Politechniki Radomskiej 2001, str. 230.
 • Ciecieląg J., Sadowski J.: Badania wpływu produktów zużycia na tarcie i zużywanie stali. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 2001 nr 3, str. 9 - 26.
 • Sadowski J.: Termodynamiczne aspekty trwałości i niezawodności systemów tribologicznych. Materiały XXX Jubileuszowej Zimowej Szkoły Niezawodności, Szczyrk 2002, str. 361 - 371.
 • Sadowski J.: Thermodynamische Theorie von Reibung und Verschleiß. Tribologie und Schmierungstechnik 2002 nr 6, str. 41 - 47.
 • Kochanek H.: Wyznaczanie płaskich przepływów cieczy lepkiej w kanałach z uskokiem ścianki z zastosowaniem metody dekompozycji pola prędkości, Problemy Eksploatacji 4/2002;
 • Sadowski J.: Termodynamiczne aspekty procesów tribologicznych. Tribologia 2002 nr 3, str. 999 - 1013.
 • Sadowski J., Sadowski P.: Sposób oceny stacjonarnej temperatury powierzchni tarcia. Tribologia 2003 nr 3, str. 47 - 60.
 • Sadowski J., Sarnowicz L.: Badania kalorymetryczne składowej cieplnej i mechanicznej oporów tarcia. Tribologia 2003 nr 5, str. 253 - 262.
 • Sadowski J.: Niezawodność elementarnego zjawiska tarcia. Materiały XXXII Zimowej Szkoły Niezawodności; Wyd. ITE w Radomiu 2004, s. 290 - 298.
 • Sadowski J.: Niezawodność elementarnego zjawiska tarcia Tribologia 2004 nr 2, s. 93 - 104.
 • Sadowski J.: Analiza udziału elementów systemu tribologicznego w procesie dyssypacji energii. Tribologia 2004 nr 4, s. 151 - 158.
 • Kochanek H.: Wyznaczanie płaskich przepływów cieczy lepkiej w zagłębieniach wielo-spójnych, Problemy Eksploatacji 2/2004.
 • Sadowski J.: Nowe miary zużycia, zużywania i odporności na zużywanie. Tribologia 2005 nr 1, s. 7 - 24.
 • Sadowski J.: Uogólniona miara zużycia. Tribologia 2005 nr 2, s. 37 - 47.
 • Sadowski J.: Fizyczne uwarunkowania prawdopodobieństwa utworzenia cząstki zużycia tribologicznego. Materiały XXXIII Zimowej Szkoły Niezawodności; Wyd. ITE w Radomiu 2005, s. 443 - 450.
 • Sadowski J.: Fizyczne uwarunkowania prawdopodobieństwa utworzenia cząstki zużycia tribologicznego. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 2005 nr 3.
 • Sadowski J.: Ocena objętości zużytego materiału w systemie tribologicznym. Materiały X Jubileuszowego Kongresu Eksploatacji Urządzeń Technicznych. Wyd. ITE w Radomiu, Radom 2005, str. 471 - 475.
 • Sadowski J.: Standardisierte Verschleißkenngrößen. Tribologie und Schmierungstechnik 2005 nr 6, str. 17 - 20.
 • Sadowski J.: Wpływ sczepiania adhezyjnego na niezawodność elementarnego zjawiska tarcia. Materiały XXXIV Zimowej Szkoły Niezawodności; Wyd. ITE w Radomiu 2006, s. 254 - 260.
 • Sadowski J.: Sposób oceny składowych bilansu energii charakteryzującego tarcie i zużywanie. Tribologia 2006 nr 1, s. 21 - 33.
 • Sadowski J.: Zagadnienie interpretacji niezawodności elementarnego zjawiska tarcia. Materiały XXXV Zimowej Szkoły Niezawodności, ITE Radom 2007.
 • Sadowski J.: Ein Beitrag über das Verschleißvolumen. Tribologie und Schmierungstechnik 2007 nr 1, s. 25 - 29.
 • Sadowski J.: Die Verschleißzahl. Tribologie und Schmierungstechnik 2007 nr 4, s. 52 - 57.
 • Sadowski P.: Energia akumulowana i rozpraszana w procesie zużywania ściernego. Tribologia 2008 nr 4, s. 41 - 49.
 • Sadowski J.: Egzemplifikacja fizycznych i geometrycznych uwarunkowań niezawodności elementarnego zjawiska tarcia. Materiały XXXV Zimowej Szkoły Niezawodności, ITE Radom 2008.
 • Sadowski J.: Sposób oceny liniowej intensywności zużywania. Tribologia 2008 nr 4, s. 33 40.
 • Sadowski J.: Reibungsvolumen als tribologisches System. Tribologie und Schmierungstechnik 2008 nr 5, s. 43 - 48.
 • Sadowski P.: Model elementarnego procesu zużywania ściernego. Tribologia 2009 nr 4, s. 179 - 188.
 • Sadowski J.: Dyssypacja i akumulacja energii jako czynniki warunkujące trwałość par tarciowych. Tribologia 2009 nr 3, s. 219 - 226.
 • Sadowski J.: Die Reibungsenergiedichte. Tribologie und Schmierungstechnik 2009 nr 3, s. 44 - 50.
 • Sadowski J.: Zur Energiebilanzierung bei der Festkörperreibung. Tribologie und Schmierungstechnik 2009 nr 6, s. 27 - 31.
 • Markiewicz A., Ciecieląg J.: Energetyczne i ekonomiczne uwarunkowania wybranych źródeł ogrzewania domu jednorodzinnego okresowo zamieszkałego. Konferencja naukowa Ekoenergia 2010. Lublin 17-12-2010. Oglnopolski miesięcznik Autobusy 11/2010 str. 229-234.
 • Ciecieląg J., Kochanek H., Markiewicz A.: Badanie wpływu rodzajów pokryć śruby na rozrzut napięcia resztkowego w połączeniu śrubowym. Ogólnopolski miesięcznik Autobusy 5/2010 str. 26-27.
 • Górski K., Maciąg P.: Noise emission of diesel engine powered by blends of diesel oil and ethyl tert-butyl ether. Archiwum Motoryzacji 3/2010 str. 217-224.
 • Wilczek A., 2011, Influence of Electrical Parameters of a Thin-Layer Sensor on the Accuracy of Pressure Measurement in an EHD Contact. ASME J. Tribology, 133(3), p. 031504.
 • Sadowski J.: Festkörperreibung und Verschleiß als Ursache und Wirkung der Energiedissipation (Teil I). Tribologie und Schmierungstechnik 2011 nr 1, s. 27 – 33.
 • Sadowski J.: Festkörperreibung und Verschleiß als Ursache und Wirkung der Energiedissipation (Teil II). Tribologie und Schmierungstechnik 2011 nr 2, s. 36 – 41.
 • Wilczek A.: Pojemnościowa metoda pomiaru grubości elastohydrodynamicznego filmu smarnego, Tribologia, 1, 2011, s. 173 – 184.
 • Markiewicz A., Ciecieląg J.: Energetyczne i ekonomiczne uwarunkowania wybranych źródeł ogrzewania domu jednorodzinnego okresowo zamieszkałego, Konferencja naukowa Ekoenergia ’2010, Lublin 17.12.2010, Ogólnopolski miesięcznik Autobusy”, Nr 11/2010 str. 229-234.
 • Ciecieląg J., Kochanek H., Markiewicz A.: Badanie wpływu rodzajów pokryć śruby na rozrzut napięcia resztkowego w połączeniu śrubowym, Ogólnopolski miesięcznik Autobusy, Nr 5/2010 str. 26-27.
 • Ciecieląg J.: Analiza teoretyczno - eksperymentalna zmienności siły osiowej w połączeniach śrubowych. Tribologia nr 6/2011, str.: 51 – 60.
 • Sadowski P.: System wielkości charakteryzujący potencjalną i oddzieloną cząstkę zużycia tribologicznego; Tribologia 6/2011.
 • Lotko W., Maciąg P., Górski K.: Influence of regulating parameters on noise emitted by diesel engine powered with blends of diesel oil and ethyl tert-butyl ether, Silniki Spalinowe, 3/2011 (146), 2011, 64.
 • Kochanek H., Sadowski J.: Zagadnienie wpływu zużycia na pole temperatury pary tarciowej. Tribologia 1/2012, S. 73 – 84.
 • Sadowski J.: Temperatur als Parameter des tribologischen Systems. Tribologie und Schmierungstechnik 2/2012, S. 36 – 41.
 • Gruszka P.: Kształtowanie własności kinematycznych trajektorii manipulatora we współrzędnych kartezjańskich. Mechanik 1/2012.
 • Sarnowicz L.: Praktyczne aspekty doboru materiałów konstrukcyjnych kół zębatych. Mechanik, 1/2012 Materiały Konferencyjne. Str. 31-38.
 • Ciecieląg J.: „Wybrane zagadnienia konstrukcji i sterowania wielkogabarytowej strumienicy dla przemysłu energetycznego”, Mechanik, Agenda Wydawnicza SIMP, Nr 1/2012.
 • Gidlewski M., Kochanek H., Posuniak P.: Metody wspomagania kierowcy w krytycznych sytuacjach drogowych. TTS Technika transportu szynowego nr 9/2012, str. 4551-4562. Poz. 2347 TTS Technika transportu szynowego.
 • Wilczek, A., 2012, The Influence of Construction Features of a Thin-Layer Sensor on Pressure Distributions Recorded in an EHD Contact, ASME J. Tribol., 134(1), p. 011501.
 • Sadowski J.: Über die Wahrscheinlichkeit der Lostrennung der Verschleißpartikel aus den Reibkörpern. Tribologie und Schmierungstechnik 4/2013, S. 41 – 51.
 • Gidlewska G., Gidlewski M., Kochanek H.: Metody pozycjonowania samochodu ciężarowego na jezdni w czasie automatycznego omijania nagle pojawiającej się przeszkody. TTS Technika transportu szynowego nr 10/2013, str. 3569-3574. Poz. 2347 TTS Technika transportu szynowego.
 • Trzos M., Szczerek M., Kochanek H.: Zależność między różnymi wskaźnikami właściwości smarnych samochodowych olejów przekładniowych. Dwumiesięcznik naukowo-techniczny SIMP TRIBOLOGIA – teoria i praktyka nr 3/2013, str. 167-176. Poz. 2345 TRIBOLOGIA.
 • Gruszka P., Maciąg P., Markiewicz A.: Kształtowanie własności dynamicznych płaskiego równoległoboku przegubowego o dwóch stopniach swobody poprzez zmianę parametrów inercyjnych jego ogniw. Technika Transportu Szynowego 2013 nr 10 s. 797 – 805.
 • Żurowski W., Analiza bezpieczeństwa pracy podczas utylizacji amunicji. Logistyka-Nauka nr 3/2014CD nr 1. s.7193-7208.
 • Żurowski W., Organizacja transportu używanych samochodów osobowych , Logistyka-Nauka nr 3/2014CD nr 1. s.7209-7219.
 • Żurowski W., Krzos-Kaczor A.: Wear in a tribological system. Logistyka-Nauka nr 6/2014 DVD nr 3.
 • Żurowski W.: Bezpieczeństwo podczas prowadzenia zajęć laboratoryjnych wykorzystaniem materiałów specjalnych. Logistyka-Nauka nr 6/2014 DVD nr 3.
 • Żurowski W., Zepchło J.: Wstępny projekt urządzenia do badań tarciowych z wykorzystaniem folii ciernych. Logistyka-Nauka nr 6/2014 DVD nr 3.
 • Ciecieląg J.: Silnik dwupaliwowy – instalacja gazowa sekwencyjnego wtrysku gazu, a diagnostyka silnika benzynowego. LOGISTYKA 6/2014 str. 2769-2773.
 • Gruszka P., Markiewicz A.: Planowanie trajektorii manipulatora z wykorzystaniem wielomianów wysokiego stopnia. LOGISTYKA 6/2014 str. 4240-4249.
 • Kochanek H., Prochowski L.: Wiek kierowców a zagrożenie wypadkowe w drogowym transporcie ładunków. LOGISTYKA 3/2014 str. 3021-3029.
 • Prochowski L., Kochanek H.: Analiza wieku i obrażeń ofiar wypadków drogowych w aspekcie programowania ratownictwa drogowego. LOGISTYKA 4/2014 str. 1082-1090.
 • Gidlewska G., Gidlewski M., Kochanek H.: Analiza odkształceń dynamicznych samochodów w czasie zderzenia czołowo-bocznego. LOGISTYKA 6/2014 str. 3870-3877.
 • Gielniewski R., Longwic R., Łodygowski K., Maciąg P., Sander P.: Emisja hałasu silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego syntetycznym olejem napędowym. LOGISTYKA 3/2014 str. 1966-1976.
 • Maciąg P.: Wpływ rodzaju oleju napędowego na emisję hałasu silnika o zapłonie samoczynnym. LOGISTYKA 3/2014 str. 4020-4029.
 • Longwic R., Lotko W., Maciąg P., Sander P.: Emisja hałasu silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaninami oleju rzepakowego i heksanu. LOGISTYKA 6/2014 str. 6795-6808.
 • Longwic R., Maciąg P., Szydło K.: Metodyka pomiaru emisji hałasu w kabinach dźwigów osobowych. LOGISTYKA 6/2014 str. 6809-6817.
 • Longwic P., Szydło K., Longwic R., Maciąg P.: Metoda ograniczania emisji hałasu emitowanego z wyrobów cienkościennych. LOGISTYKA 6/2014 str. 6818-6827.
 • Sadowski P.: Warunki określające kierowanie systemem logistycznym przez cele zadaniowe lub instruktażowe. LOGISTYKA 3/2014 str. 5587-5595.
 • Sarnowicz L.: Procedury stosowane w badaniach zmęczeniowych kół jezdnych pojazdów. LOGISTYKA 6/2014 str. 9366-9376.
 • Wilczek A.: Wpływ geometrii i wymiarów przetwornika cienkowarstwowego na dokładność pomiaru temperatury w styku EHD. LOGISTYKA 6/2014 str. 11098-11107.
 • Sadowski J.: Kühlungseffekt bei tribologischem Verschleiß. Tribologie und Schmierungstechnik 4/2014 str. 57 – 63.
 • Kochanek H., Sadowski J.: Analiza wpływu zużywania na ustalone pole temperatury pary tarciowej. Tribologia 2015, nr 1, s. 49-63.
 • Longwic R., Maciąg P., Kamil Szydło K.: Analiza źródeł emisji hałasu rejestrowanego w kabinie dźwigu osobowego. TTS Technika Transportu Szynowego. Zeszyt: 12, 2015, Strony: 2154-2158.
 • Lonkwic P., Longwic R., Maciąg P., Kamil Szydło K.: Koncepcja systemu do oceny komfortu użytkowania dźwigu osobowego. Logistyka, ZESZYT 3, 2015, Strony: 4781-4788.
 • Maciąg P., Stanik R.: Emisja dźwięku sprężarek rozładunkowych. TTS Technika Transportu Szynowego. Zeszyt: 12, 2015, Strony: 972-976.
 • Kochanek H., Prochowski L.: Analiza zmian w strukturze wiekowej kierowców posiadających uprawnienia kategorii C i podstawy obliczeń prognostycznych w tym zakresie. Logistyka Nr 4/2015 str. 4105-4113. Poz. 1291 Logistyka.
 • Gruszka P.: Analiza dynamiki układu kinematycznego dźwigniowego z przekładnią kulową do napędu ramienia manipulatora. Merchanik 3/2015, s. 193/203-209.
 • Markiewicz A.: Wybrane problemy syntezy wymiarów konstrukcyjnych płaskiego manipulatora o dwóch stopniach swobody. Mechanik 3/2015, s. 193/194-202.
 • Piotr Sadowski, Ograniczenia stosowania outsourcingu w siłach zbrojnych. Technika transportu szynowego nr 12/2015, s. 2097÷2102.
 • Ciecieląg J., Pluta R.: Analiza pomiarów wybranych części maszyn realizowanych za pomocą różnych technik pomiarowych. Mechanik 2015, nr 3, str. 190/23 – 29.
 • Wilczek A.: Influence of the thin-layer sensor connections on the accuracy of temperature measurement in the EHL contact. Tribology International 90, 2015, p. 313-323.
 • Sadowski J.: Zur Energiedissipation von einzelnen Elementen des tribologischen Systems. Tribologie und Schmierungstechnik 1/2016, s. 7-14.

 • Monografie:

 • Sadowski J.: The thermodynamic theory of friction and wear. Monografie 63. Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2003, str. 56.
 • Sadowski J.: Nowa interpretacja i ocena zużycia tribologicznego. Monografia nr 89, Wyd. Politechniki Radomskiej Radom 2006 s. 86.
 • Sadowski J.: Zagadnienia dyssypacji energii w procesie zużywania tribologicznego. Monografia nr 113, Wyd. Politechniki Radomskiej Radom 2008 s. 144.
 • Sadowski J.: Wybrane problemy bilansowania energii i masy w procesie tarcia ciał stałych Monografie 144. Wyd. Politechniki Radomskiej. Radom, 2010, str. 236.


Oferta Zakładu PKM dla przemysłu i firm:
 • Badania homologacyjne obejmujące określenie wytrzymałości zmęczeniowej obręczy stalowych i ze stopów lekkich, samochodowych kół jezdnych o rozmiarach od 13 ÷ 15". Wykonywane są one w oparciu o następujące normy:
  - FIAT 7.21055/01, PN-79/S-91240, PN-93/S-91240/03;
  - ISO 3006. Road Vehicles. Passenger car wheels. Test methods;
  - lub ustalenia indywidualne;
 • Badania tribologiczne różnych skojarzeń materiałowych w aspekcie zużywania;
 • Badania odporności na zużywanie różnych skojarzeń materiałowych przy tarciu płynnym;
 • Badania porównawcze olejów i smarów w warunkach zacierania;


© Copyright 2008-2014, Instytut Budowy Maszyn