fotki/lab/zipism/zipism_hm2.gif

ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Kierownik: dr inż. Wojciech Kucharczyk

Stan osobowy:
 • profesorowie:
  • prof.dr hab. inż. Tadeusz Opara, prof. zw.
 • adiunkci:
  • dr inż. Andrzej Mazurkiewicz
  • dr inż. Wojciech Kucharczyk
  • dr inż. Andrzej Poprzeczka
  • dr inż. Piotr Sadowski
 • prac inż.- techn.:
  • mgr inż. Robert Gumiński
  • mgr inż. Zbigniew Ropelewski


Laboratoria Zakładu IM:
 • Laboratorium inżynierii powierzchni;
 • Laboratorium analizy termicznej;
 • Laboratorium technologii materiałów;
 • Laboratorium materiałoznawstwa;


Stanowiska naukowo-badawcze i dydaktyczne Zakładu IM:
 • Stanowisko badawcze


 • Potencjostat do badania parametrów procesów galwanizacji


 • Tokarka przystosowana do nanoszenia powłok (patent)


 • Wzorcownia broni i amunicji - widok na zgromadzone eksponaty


 • Wirotest


 • Kulotester do badania odporności powłok na ścieranie


 • Laboratorium Inżynierii Powierzchni - widok na stanowisko badawcze wyposażone w potencjostaty


 • Kamera termowizyjna Thermo Tracer H2640


 • Laserowa znakowarka Genesis Maker CTL 1516


 • Mikrotwardościomierz Vickers 401MVD


 • Strzelnica wydziałowa - widok na tory strzelnicze


 • Spektrometr ASSURE Hilger Analytical


 • Twardościomierze Brinella, Rockwella, Vickersa


 • Mikroskopy metalograficzne świetlne


 • Mikroskop Neophot 21


 • Piec PK4/1700 z możliwością grzania do 1700°C


 • Mikroskop elektronowy skanningowy JOEL - JSM - 35 z przystawką do komputera


 • Derivatograph


 • Mikroskop Epiquant


 • Mikroskop METAVAL z kamerą Panasonic


 • Dylatometr L75/04B Linseis

Prace badawcze Zakładu Inżynierii Materiałowej:

Projektowanie, wytwarzanie, badania warstw wierzchnich i powłok detali maszyn za pomocą stosowania metod elektrochemicznych ze szczególnym uwzględnieniem:
 • wspomagania elektrochemicznego pracy materiałów obciążonych mechanicznie i tribologicznie;
 • przyspieszone badania korozyjne i dobór warunków ochrony antykorozyjnej w płynach eksploatacyjnych;
 • opracowanie technologii synergicznych z elektrochemicznym wspomaganiem wybranych procesów;
 • formowanie obróbką elektrochemiczną detali poprzez ukierunkowanie roztwarzanie metalu lub wytwarzanie powłok o żądanej strukturze;
 • wytwarzanie powłok kompozytowych z metaliczną osnową i regulowanym składem fazowym;
 • badanie powłok dyfuzyjnych (azotowanych, węgloazotowanych i nawęglanych);
 • opracowanie procesów technologicznych obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej;
a także
 • Badanie właściwości technologicznych i eksploatacyjnych staliwa do pracy w niskich temperaturach;
 • Oddziaływanie granic ziarn podczas statycznego i dynamicznego obciążenia stopów żelaza w zakresie temperatur +20 ÷ -80 °C na wytrzymałość i ciągliwość;
 • Oddziaływanie struktury stopów żelaza na wytrzymałość i ciągliwość w zakresie temperatur +20 ÷ -80 °C;
 • Optymalizacja właściwości warstw azotowanych na stalach, staliwach i żeliwach;
 • Badanie efektu azotowania staliw węglowych i stopowych;
 • Badanie efektu azotowania żeliwa ciągliwego w korelacji z odpornością na zużycie przez tarcie suche;
 • Stereologia struktur jednofazowych w procesach technologicznych;
 • Określenie współzależności pomiędzy odpornością na pękanie a strukturą wybranych materiałów konstrukcyjnych;
Patenty
 • dr inż. M. Kosmynina: Układ elektryczny i elektrochemiczny wspomagający pracę węzła tarcia Urząd Patentowy PL, Nr 16 (746) 2002 ;
 • dr inż. M. Kosmynina: Sposób nakładania warstwowych powłok kompozytowych zwłaszcza metaloceramicznych Patent PL Nr 310720;
 • dr inż. M. Kosmynina: Sposób nałożenia wielowarstwowych powłok kompozytowych. Patent 176338, 1999, ?L;
 • dr inż. Żurowski Wojciech: Sposób zmniejszania zużycia tribologicznego elementów maszyn. Patent PL 176718 B1. F16N, 29/00, opublikowany 30.07.1999 r.;


Wykaz najważniejszych publikacji z ostatnich lat:
 • Gjulikandanow E.L., Budzynowski T.W.: Nawęglanie, węgloazotowanie stali. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2003;
 • Mazurkiewicz A., L. Kocur: Obróbka Plastyczna. Laboratorium. Wyd. PR, Radom 2001.
 • Mazurkiewicz A.: Technologie Specjalne Kształtowania Materiałów. Wyd. PR, Radom 2002.
 • Żurowski W.: Laboratorium Sprzętu Mechanicznego. Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2000.
 • Żurowski W., Kucharczyk W.: Przetwórstwo tworzyw sztucznych dla mechaników. wyd. I. Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2002.
 • Lisica A., Ostrowski B., Ziewiec W.: Laboratorium materiałoznawstwa. Wyd. Politechniki Radomskiej. Radom 2005.
 • Lisica A.: Inżynieria materiałowa w wybranych pytaniach i odpowiedziach. Wyd. Politechniki Radomskiej. Radom 2005.
 • Wojtkun F., Sołncew J.P.: Materiały specjalnego przeznaczenia. Wyd. Politechniki Radomskiej. Radom 2001.
 • Wojtkun F., Sołncew J.P.: Materiałoznawstwo. T1 i 2. Wyd. Politechniki Radomskiej. Radom 1999.
 • Mazurkiewicz A., Deja G.: Jakość cięcia plazmowego i laserowego wybranych materiałów. Logistyka 3/2014 s.4240-4249.
 • Mazurkiewicz A., Bielak Ł.: Właściwości warstwy wierzchniej stali po elektrodrążeniu. Logistyka – nauka. Logistyka 6/2014, s. 7223-7232.
 • Lisica A.: Analysis of L35HGS cast steel heat treatment parameters. Logistyka 6/2014, s. 6772 – 6776.
 • Budzynowski T., Poprzeczka A.: Staliwo stopowe jako materiał konstrukcyjny w budowie urządzeń transportowych. Logistyka 3/2014 s.835-838.
 • Budzynowski T., Górka B., Ropelewski Z.: Próba analitycznego skorelowania stopowości staliwa z wielkością zużycia przez tarcie próbek w stanie surowym i z warstwą azotowaną. III Konferencja n-t Obrabiarki Sterowane Numerycznie.
 • Komorek A., Przybyłek P., Kucharczyk W., Krzyżak A.: Wpływ napełniaczy ziarnistych na właściwości termoochronne i wytrzymałościowe polimerowych kompozytów aramidowych do zastosowań w konstrukcjach lotniczych. Logistyka 2014, 3, 3030-3039.
 • Śliwiński M., Kucharczyk W.: Konstrukcja lekkiego pancerza balistycznego dla pojazdów specjalnego przeznaczenia w aspekcie jego właściwości osłonowych. Logistyka 2014, 3, 6236-6245.
 • Kucharczyk W., Nachyła P., Krzyżak A.: Możliwości wykorzystania włókien aramidowych w ablacyjnych osłonach termoochronnych. Logistyka 2014, 5, 886-894.
 • Przybyłek P., Kucharczyk W., Opara T.A., Komorek A.: Procedury badawcze materiałów termoochronnych stosowanych na obudowy ochronne rejestratorów lotniczych (FDR). Logistyka 2014, 5, 1281-1291.
 • Krzyżak A., Prażmo J., Kucharczyk W.: Effect of Natural Ageing on the Physical Properties of Polypropylene Composites. Advanced Materials Research 2014, 1001, 141-148. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1001.141.


Wykaz publikacji 2010 - 2015:
 • Brzózka K., Budzynowski T., Górka B.: Phase composition of the surface zone of nitrided cast steels and their mechanical properties. ACTA PHYSICA POLONICA, vol. 119, s. 28÷32. 2011.
 • Budzynowski T,: Próba analitycznego skorelowania stopowości staliwa z wielkością zużycia przez tarcie dla próbek w stanie surowym i z warstwą azotowaną. Mechanik, nr 1, 2012.
 • Budzynowski T,: Analityczna ocena wpływu składu chemicznego staliwa po azotowaniu gazowym na przebieg zużycia przez tarcie. Mechanik, nr 1, 2012.
 • Budzynowski T., Siemiątkowski Z.: Analiza czynników stymulujących odporność na zużycie przez tarcie staliwa średnio- i wysokostopowego. Mechanik, nr 1, 2012.
 • Budzynowski T., Kuzioła A., Poprzeczka A.: Wybrane właściwości użytkowe i tech-nologiczne staliw stopowych typu Cr-Mo-Ni-V-Cu. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2012.
 • Brzózka K., Budzynowski T., Górka B., Gawroński M.: The influence of surface layer nitriding on phase composition and tribological properties of cast steels. Journal of Physics; Conference Series 217(2010) 012070.
 • Budzynowski T., Poprzeczka A.: Staliwo stopowe jako materiał konstrukcyjny w budowie urządzeń transportowych. Logistyka – nauka 2/2014.
 • Budzynowski T., Mazurkiewicz A., Ropelewski Z.: Porównanie właściwości korozyjnych staliwa stopowego ze staliwem posiadającym warstwę azotowaną. Logistyka 3/2015.
 • Budzynowski T., Mazurkiewicz A.: Próba analitycznej oceny wpływu składu chemicznego staliwa surowego i z warstwą azotowaną na jego właściwości. Logistyka 3/2015.
 • Budzynowski T., Mazurkiewicz A., Ropelewski Z.: Badanie wpływu obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej na kształtowanie się odporności na zużycie przez tarcie staliwa stopowego. TTS Technika Transportu Szynowego 12/2015.
 • Budzynowski T., Mazurkiewicz A., Ropelewski Z.: Próba analitycznej oceny wpływu składu chemicznego staliwa na zróżnicowanie przebiegu zużycia przez tarcie próbek w stanie surowym i z warstwą azotowaną. TTS Technika Transportu Szynowego 12/2015.
 • Budzynowski T., Górka B., Ropelewski Z.: Próba analitycznego skorelowania stopowości staliwa z wielkością zużycia przez tarcie próbek w stanie surowym i z warstwą azotowaną. Materiały III Konferencji Naukowo – Technicznej – Obrabiarki Sterowane Numerycznie i Programowanie Operacji w Technikach Wytwarzania. Radom 2015. Mechanik 3/15. s. 88÷92.
 • Kucharczyk W., Mazurkiewicz A., Żurowski W. :Praca zbiorowa. Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne. Wybrane zagadnienia. Wyd. II poprawione i uzupełnione PR, Radom 2010.
 • Mazurkiewicz A.: Kształtowanie wyrobów z materiałów stosowanych szczególnie na elementy cierne układów hamulcowych. Komitet Transportu PAN. VII konferencja n-t LOGISTYKA SYSTEMY TRANSPORTOWE BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE. Logitrans Szczyrk, 14-16 kwietnia 2010 Logistyka nr 2/2010s.161.
 • Mazurkiewicz A.: Nowoczesne metody przecinania materiałów na obrabiarkach CNC. Education and technology. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji –PIB; Politechnika Radomska. Monografia 2010, Radom. s.19-25. Międzynarodowa konferencja naukowa „XXIII DIDMATTECH 2010” . 13–14 września 2010 Jedlnia-Letnisko k. Radomia.
 • Mazurkiewicz A.: Projektowanie procesów technologicznych wytłaczania z wykorzystaniem oprogramowania CAD-CAM. Education and technology. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji –PIB; Politechnika Radomska. Monografia 2010, Radom. s. 26-33. Międzynarodowa konferencja naukowa „XXIII DIDMATTECH 2010” . 13–14 września 2010 Jedlnia-Letnisko k. Radomia.
 • Mazurkiewicz A.: Wybrane właściwości warstwy wierzchniej po przecinaniu różnymi metodami. 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT „TRANSCOMP 2010” Zakopane 6.XII – 9.XII 2010 r. s.262 Logistyka nr 6/2010.
 • Mazurkiewicz A.: Czynniki wpływające na jakość wytwarzania technologią elektrodrążenia. 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT „TRANSCOMP 2010” Zakopane 6.XII – 9.XII 2010 r. s.262 Logistyka nr 6/2010.
 • Mazurkiewicz A.: Czynniki wpływające na wybór technologii przecinania materiałów na obrabiarkach CNC. WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ. KOMITET TRANSPORTU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. VIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA SYSTEMY TRANSPORTOWE BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE. SZCZYRK, 12-15 KWIETNIA „Logitrans”2011 r. Logistyka nr 3/2011 s.1825-1834.
 • Mazurkiewicz A.: Znaczenie stosowania oprogramowania CAD-CAM w projektowaniu tłoczenia elementów bryłowych. TRANSCOMP – XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT „TRANSCOMP 2011” XV JUBILEUSZOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIA NAUKI, PRZEMYSŁU I TRANSPORTU Zakopane 5.XII – 8.XII 2011 r. Logistyka nr 6/2011 s.2789-2798.
 • Mazurkiewicz A.: Analiza czynników decydujących o jakości powierzchni materiałów po cięciu na obrabiarkach CNC. II KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA Obrabiarki Sterowane Numerycznie i Programowanie Operacji w Technikach Wytwarzania. Radom – Jedlnia Letnisko 23 – 25 listopada 2011r. Mechanik Nr 1/2012 s. 35/XXI.
 • Mazurkiewicz A.: Systemy TOX łączenia blach i właściwości złącza. TTS Technika Transportu szynowego nr 9/2012 s 1387-1394. XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIA NAUKI, PRZEMYSŁU I TRANSPORTU. XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ZAKOPANE 3 – 6 GRUDNIA 2012 r.
 • Mazurkiewicz A., Kocur L.: Obróbka Plastyczna. Laboratorium. Wyd. IV. Uzupełnione i poprawione PR, Radom 2012.
 • Mazurkiewicz A.: Przecinanie materiałów na obrabiarkach CNC – wybór metody. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, systemy transportowe. nr 3/2013. s 833-843. X JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA SYSTEMY TRANSPORTOWE BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE. „Logitrans”2013 r. SZCZYRK, 16-19 KWIETNIA 2013 r.
 • Mazurkiewicz Andrzej, Bielak Stanisław: Właściwości eksploatacyjne powierzchni elementów stalowych po obróbce elektrodrążeniem. Technika Transportu szynowego koleje tramwaje metro. Nr 10/2013.s.747-756. XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA nt.: KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIA NAUKI, PRZEMYSŁU I TRANSPORTU. ZAKOPANE 2 – 5 GRUDNIA 2013 r. „TransComp 2013”.
 • Mazurkiewicz A., Deja G.: Jakość cięcia plazmowego i laserowego wybranych materiałów. Logistyka 3/2014 s.4240-4249. XI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA SYSTEMY TRANSPORTOWE BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE. SZCZYRK, 7-10 KWIETNIA 2014 r.
 • Mazurkiewicz Andrzej, Bielak Łukasz: Właściwości warstwy wierzchniej stali po elektrodrążeniu. XVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIANAUKI, PRZEMYSŁU I TRANSPORTU. ZAKOPANE 1 – 4 GRUDNIA 2014 R. Logistyka – nauka. Logistyka 6/2014, s.1-10. DVD nr 3, s. 7223-7232.
 • Mazurkiewicz Andrzej, Bielak Stanisław: Ocena jakości powierzchni wybranego materiału po teksturowaniu. III Konferencję Naukowo - Techniczną OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE I PROGRAMOWANIE OPERACJI W TECHNIKACH WYTWARZANIA. Radom – Jedlnia Letnisko 26 – 28 listopada 2014r. Mechanik Nr 3/2015 s. 93-100.
 • Budzynowski Tomasz, Mazurkiewicz Andrzej, Ropelewski Zbigniew: Porównanie właściwości korozyjnych staliwa stopowego ze staliwem posiadającym warstwę azotowaną. Logistyka 3/2015 s.2655-2660. XII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA SYSTEMY TRANSPORTOWE BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE. SZCZYRK, 20 – 23 KWIETNIA 2015 r.
 • Budzynowski Tomasz, Mazurkiewicz Andrzej: Próba analitycznej oceny wpływu składu chemicznego staliwa surowego i z warstwą azotowaną na jego właściwości. Logistyka 3/2015 s. 2649-2654. XII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA SYSTEMY TRANSPORTOWE BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE. SZCZYRK, 20–23 KWIETNIA 2015r.
 • Mazurkiewicz Andrzej: Znaczenie stosowania CAD-CAM w projektowaniu tłoczenia elementów bryłowych. Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2015 s.25-29.
 • Budzynowski Tomasz, Mazurkiewicz Andrzej, Ropelewski Zbigniew: Badanie wpływu obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej na kształtowanie się odporności na zużycie przez tarcie staliwa stopowego. TTS Technika Transportu Szynowego. 12/2015. 2015 s. 1802-1804. 5pkt XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIA NAUKI, PRZEMYSŁU I TRANSPORTU. ZAKOPANE 30.11 – 3.12.
 • Budzynowski Tomasz, Mazurkiewicz Andrzej, Ropelewski Zbigniew: Próba analitycznej oceny wpływu składu chemicznego staliwa na zróżnicowanie przebiegu zużycia przez tarcie próbek w stanie surowym i z warstwą azotowaną. TTS Technika Transportu Szynowego. 12/2015. s. 1805-1807. 5pkt XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIA NAUKI, PRZEMYSŁU I TRANSPORTU. ZAKOPANE 30.11 – 3.12. 2015.
 • Kucharczyk W.: Wybrane właściwości ablacyjne kompozytów epoksydowych do zasto-sowań termoochronnych. Przemysł Chemiczny 2010, 89(12), 1673-1676.
 • Kucharczyk W.: Wpływ osnowy na wybrane właściwości wytrzymałościowe szklanych laminatów epoksydowych. Logistyka 2010, 6, CD.
 • Przybyłek P., Kucharczyk W.: Możliwości zastosowania kompozytów ablacyjnych na osłony rejestratorów lotniczych. Logistyka 2010, 6, CD.
 • Przybyłek P., Opara T., Kucharczyk W.: Zwiększenie właściwości termoochronnych obudów rejestratorów lotniczych osłonami z polimerowych kompozytów ablacyjnych. Journal of Aeronautica Integra 2011, 10(2), 45-51.
 • Przybyłek P., Kucharczyk W.: Właściwości wytrzymałościowe polimerowych kompozytów ablacyjnych stosowanych na osłony rejestratorów lotniczych. Logistyka 2011, 6, CD.
 • Kucharczyk W.: Ocena możliwości termoochronnych zabezpieczeń infrastruktury kompozytami polimerowymi o właściwościach ablacyjnych. Tworzywa Sztuczne w Przemyśle (dodatek Materiały Kompozytowe) 2011, 2, XXIII-XXVII.
 • Kucharczyk W.: Ablative and abrasive wear of phenolic-formaldehyde glass laminates with powder fillers. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2012, 14(1), 12-18.
 • Kucharczyk W., Przybyłek P.: Ablacyjne właściwości termoochronne epoksydowych kompozytów przekładkowych. Przetwórstwo Tworzyw 2012, 147(3), 235-239.
 • Kucharczyk W.: Kompozyty ablacyjne w budowlach wielkokubaturowych. Materiały Kompozytowe 2012, 2, 13-16.
 • Kucharczyk W.: Ablacyjne kompozyty polimerowe do termoochronnych zastosowań w transporcie. Materiały Kompozytowe 2012, 1, 7-11.
 • Przybyłek P., Opara T.A., Kucharczyk W.: Właściwości wytrzymałościowe polimerowych kompozytów ablacyjnych ze wzmocnieniem włóknistym. Journal of Aeronautica Integra 2012, 11(1), 63-69.
 • Kucharczyk W., Przybyłek P., Opara T.A.: Investigation of the thermal protection ablative properties of thermosetting composites with powder fillers: the corundum Al2O3 and the Carbon Powder C. Polish Journal of Chemical Technology 2013, 15(4), 49-53, DOI: 10.2478/pjct-2013-0067.
 • Kucharczyk W., Przybyłek P., Opara T.A.: Kompozyty polimerowe jako osłony cieplne rejestratorów lotniczych. Przetwórstwo Tworzyw 2013, 153(4), 365-369.
 • Kucharczyk W., Przybyłek P., Opara T.A.: Kompozytowe osłony rejestratorów lotniczych. Cz. 1. Materiały Kompozytowe 2013, 3, 40-43.
 • Komorek A., Przybyłek P., Kucharczyk W., Krzyżak A.: Wpływ napełniaczy ziarnistych na właściwości termoochronne i wytrzymałościowe polimerowych kompozytów aramidowych do zastosowań w konstrukcjach lotniczych. Logistyka 2014, 3, 3030-3039.
 • Śliwiński M., Kucharczyk W.: Konstrukcja lekkiego pancerza balistycznego dla pojazdów specjalnego przeznaczenia w aspekcie jego właściwości osłonowych. Logistyka 2014, 3, 6236-6245.
 • Kucharczyk W., Nachyła P., Krzyżak A.: Możliwości wykorzystania włókien aramidowych w ablacyjnych osłonach termoochronnych. Logistyka 2014, 5, 886-894.
 • Przybyłek P., Kucharczyk W., Opara T.A., Komorek A.: Procedury badawcze materiałów termoochronnych stosowanych na obudowy ochronne rejestratorów lotniczych (FDR). Logistyka 2014, 5, 1281-1291.
 • Krzyżak A., Prażmo J., Kucharczyk W.: Effect of Natural Ageing on the Physical Properties of Polypropylene Composites. Advanced Materials Research 2014, 1001, 141-148. DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.1001.141
 • Kucharczyk W., Przybyłek P., Opara T.A.: Kompozytowe osłony rejestratorów lotniczych. Cz. 2. Materiały Kompozytowe, 2/2014, 45-47.
 • Przybyłek P., Komorek A., Kucharczyk W.: Preliminary assessment of the influence of the type of a curing agent upon impact loading of a multi-layered composite. Solid State Phenomena 2015, 223,19-26. DOI:10.4028/www.scientific.net/SSP.223.19
 • Przybyłek P., Komorek A., Kucharczyk W., Opara T.A., Pietras A.: Uniwersalna osłona termoochronna obudowy rejestratora lotniczego – konstrukcja, modelowanie, wytworzenie. Logistyka 2015, 5, 1287-1296.
 • Kucharczyk W., Paszkowiak J., Gumiński R., Żurowski W.: Wpływ zawartości glinokrzemianów warstwowych na zużycie ścierne kompozytów epoksydowych z ich udziałem. Polimery 2015, 60(11-12), 718-722. DOI: 10.14314/polimery.2015.718
 • Kucharczyk W.: Rys historii zastosowań kompozytów ablacyjnych. Materiały Kompozytowe 2015, 4, 28-33.


Oferta Zakładu Inżynierii Materiałowej dla przemysłu i firm:
 • przyspieszone badania korozyjne i dobór warunków ochrony antykorozyjnej w płynach eksploatacyjnych;
 • wytwarzanie powłok kompozytowych z metaliczną osnową i regulowanym składem fazowym;
 • badanie powłok dyfuzyjnych (azotowanych, węgloazotowanych i nawęglanych);
 • Badanie składu chemicznego materiałów;
 • Badanie mikrostruktury materiałów;
 • Badania metalograficzne makroskopowe;
 • Badanie twardości i mikrotwardości;
 • Badania nieniszczące;
 • Wyznaczanie parametrów obróbki cieplnej;
 • Obróbka cieplna stopów metali;
 • Identyfikacja materiałów i wyznaczanie zamienników materiałowych;


© Copyright 2008-2014, Instytut Budowy Maszyn