Publikacje dydaktyczne i naukowe

Wykaz wybranych publikacji z ostatnich lat

Poniżej przedstawiono spis wydawnictw autorstwa pracowników Instytutu Budowy Maszyn. Obejmuje on zarówno podręczniki dla studentów jak i dorobek naukowy od roku 2000.


Publikacje dydaktyczne

Podręczniki i skrypty:

 • Kucharczyk W., Mazurkiewicz A., Żurowski W.: Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne. Wybrane zagadnienia. Wyd. PR, Radom 2008
 • Gjulikandanow E.L., Budzynowski T.W.: Nawęglanie, węgloazotowanie stali. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2003;
 • A. Mazurkiewicz, L. Kocur: Obróbka Plastyczna. Laboratorium. Wyd. III. Uzupełnione i poprawione PR, Radom 2006
 • Mazurkiewicz A.: Technologie Specjalne Kształtowania Materiałów. Wyd. PR, Radom 2002.
 • Żurowski W.: Laboratorium Sprzętu Mechanicznego. Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2000.
 • Żurowski W.: Amunicja i pancerze. wyd. II. Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2002.
 • Kucharczyk W., Żurowski W.: Przetwórstwo tworzyw sztucznych dla mechaników. wyd. I. Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2002.
 • Żurowski W.: Elementy materiałoznawstwa i technik wytwarzania dla techników i inżynierów BHP. Instytut Ochrony i Organizacji Pracy "CON-LEX" w Radomiu. 2003.
 • Lisica A., Ostrowski B., Ziewiec W.: Laboratorium materiałoznawstwa. Wyd. Politechniki Radomskiej. Radom 2005.
 • Lisica A.: Inżynieria materiałowa w wybranych pytaniach i odpowiedziach. Wyd. Politechniki Radomskiej. Radom 2005.
 • Wojtkun F., Sołncew J.P.: Materiały specjalnego przeznaczenia. Wyd. Politechniki Radomskiej. Radom 2001.
 • Wojtkun F., Sołncew J.P.: Materiałoznawstwo. T1 i 2. Wyd. Politechniki Radomskiej. Radom 1999.
 • Kuzioła A., Paterek B.: "Metalurgia i Odlewnictwo. Laboratorium" cz. II, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2002;
 • Praca zbiorowa pod red. W.Ziewca: "Technologia. Laboratorium" Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2001;
 • Kuzioła A.: "Zarządzanie jakością w przemyśle maszynowym" Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2005;


Publikacje naukowe

Monografie:

 • Budzynowski T.W.: Studium teoretyczne i praktyczne azotowania gazowego tworzyw metalowych. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2003;
 • Budzynowski T.W.: Analitical study of nitriding offect the metallies formations - przyjęta do druku. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. Radom 2005;
 • Sadowski J.: Osobliwości procesów termodynamicznych towarzyszących tarciu metali. Wyd. Politechniki Radomskiej 2001.


Artykuły naukowe:

 • Mazurkiewicz A.: Czynniki wpływające na błąd kształtu i chropowatość powierzchni stali po cięciu strumieniem wodno-ściernym. Inżynieria Materiałowa nr 5/2008
 • Kosmynina M., Kosmynin A.: Osadzanie powłok w procesie triboelektrolizy. Inżynieria Materiałowa, nr 6/2000, s.329-332
 • Kosmynina M., Kosmynin A.: Konstytuowanie warstw wierzchnich metali w procesach triboelektrolitycznych. Problemy Eksploatacji, 2/2000(37), s. 147-163
 • Kosmynina M.: Triboelektrolytik deposition of metallic coatings. Materials Protection. Vol.32. No.10B, Wuchan, Chiny, 1999 s.231-234
 • Kosmynina M., Kosmynin A., Błaszczyk T.: Znaczenie skali obserwacji procesu tribologicznego w interpretacji zjawisk zachodzących podczas tarcia. Tribologia. nr 2/2001(176), s.175-191
 • Kosmynina M.: Badanie właściwości antyzużyciowych powłok metaloceramicznych w systemach tribologicznych. Tribologia, nr 3/2001(177), s. 305-313
 • Kosmynina M., Chałko L.: Wytwarzanie powłok elektrolitycznych w procesie skrawania. Inżynieria Materiałowa, Nr 5/2002, 2002, s.368-370
 • Mazurkiewicz A., Banaś J.: The efect of copper on passivity and corrosion behaviuor of ferritic and ferritic-austenitic stainless steel. Materials Science & Engineering. A277(2000) 183 ÷ 191
 • Kucharczyk W., Żurowski W: Odporność na zużycie ścierne hybrydowych laminatów termoutwardzalnych o właściwościach ablacyjnych. Dwumiesięcznik TRIBOLOGIA. Nr 4/2003 (190). Wyd. Oficyna Wydawnicza SIMP. 2003. (s. 277 ÷ 286)
 • Lisica A.: Odlewane materiały kompozytowe. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Z. Nr 1 "Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją". Poznań 2004, s. 27 ÷ 33.
 • Wojtkun F., Mikulska A.: Kształtowanie struktury staliwa do pracy w warunkach tarcia w niskiej temperaturze. Tribologia Nr 4 (196), 2004, s. 349 ÷ 357.
 • Wojtkun F.: Problem zużywania tribologicznego staliwa w niskich temperaturach. Tribologioa Nr 5, 2003, s. 409 ÷ 418.
 • Wojtkun F.: Wpływ składu chemicznego staliwa na wybrane charakterystyki naskórka odlewniczego na odlewach precyzyjnych. Inżynieria Powierzchni Nr 3, 2003, s. 23 ÷ 27.
 • Wojtkun F., Mikulska A.: Twardość i heterogeniczność struktury a zużycie ścierne staliwa. Inżynieria Powierzchni Nr 2, 2002, s. 31 ÷ 35.
 • Ostrowski B., Budzynowski T., Ziewiec W.: Warstwa wierzchnia i obróbka cieplna jako czynniki wzrostu trwałości części maszyn. Inżyniera Materiałowa Nr 5, 2002, s. 680 ÷ 684.
 • Ostrowski B., Budzynowski T., Lisica A.: Wpływ temperatury austenityzacji na wielkość ziarna w wybranych stalach konstrukcyjnych. Inżynieria Materiałowa Nr 5, 2002, s. 690 ÷ 693.
 • Sarnowicz L, Sadowski J: Kalorimetrische Untersuchungen zur Blitztemperatur. Tribologie und Schmierungstechnik, 1/2001.
 • Ciecieląg J., Sadowski J.: Badania wpływu produktów zużycia na tarcie i zużywanie stali. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 3/2001
 • Kochanek H.: Wyznaczanie płaskich przepływów cieczy lepkiej w kanałach z uskokiem ścianki z zastosowaniem metody dekompozycji pola prędkości, Problemy Eksploatacji 4/2002.
 • Sadowski J.: Thermodynamische Theorie von Reibung und Verschleiß. Tribologie und Schmierungstechnik 6/2002.
 • Kochanek H.: Wyznaczanie płaskich przepływów cieczy lepkiej w zagłębieniach wielospójnych, Problemy Eksploatacji 2/2004


Publikacje 2010 - 2015ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

 • Brzózka K., Budzynowski T., Górka B.: Phase composition of the surface zone of nitrided cast steels and their mechanical properties. ACTA PHYSICA POLONICA, vol. 119, s. 28÷32. 2011.
 • Budzynowski T,: Próba analitycznego skorelowania stopowości staliwa z wielkością zużycia przez tarcie dla próbek w stanie surowym i z warstwą azotowaną. Mechanik, nr 1, 2012.
 • Budzynowski T,: Analityczna ocena wpływu składu chemicznego staliwa po azotowaniu gazowym na przebieg zużycia przez tarcie. Mechanik, nr 1, 2012.
 • Budzynowski T., Siemiątkowski Z.: Analiza czynników stymulujących odporność na zużycie przez tarcie staliwa średnio- i wysokostopowego. Mechanik, nr 1, 2012.
 • Budzynowski T., Kuzioła A., Poprzeczka A.: Wybrane właściwości użytkowe i tech-nologiczne staliw stopowych typu Cr-Mo-Ni-V-Cu. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2012.
 • Brzózka K., Budzynowski T., Górka B., Gawroński M.: The influence of surface layer nitriding on phase composition and tribological properties of cast steels. Journal of Physics; Conference Series 217(2010) 012070.
 • Budzynowski T., Poprzeczka A.: Staliwo stopowe jako materiał konstrukcyjny w budowie urządzeń transportowych. Logistyka – nauka 2/2014.
 • Budzynowski T., Mazurkiewicz A., Ropelewski Z.: Porównanie właściwości korozyjnych staliwa stopowego ze staliwem posiadającym warstwę azotowaną. Logistyka 3/2015.
 • Budzynowski T., Mazurkiewicz A.: Próba analitycznej oceny wpływu składu chemicznego staliwa surowego i z warstwą azotowaną na jego właściwości. Logistyka 3/2015.
 • Budzynowski T., Mazurkiewicz A., Ropelewski Z.: Badanie wpływu obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej na kształtowanie się odporności na zużycie przez tarcie staliwa stopowego. TTS Technika Transportu Szynowego 12/2015.
 • Budzynowski T., Mazurkiewicz A., Ropelewski Z.: Próba analitycznej oceny wpływu składu chemicznego staliwa na zróżnicowanie przebiegu zużycia przez tarcie próbek w stanie surowym i z warstwą azotowaną. TTS Technika Transportu Szynowego 12/2015.
 • Budzynowski T., Górka B., Ropelewski Z.: Próba analitycznego skorelowania stopowości staliwa z wielkością zużycia przez tarcie próbek w stanie surowym i z warstwą azotowaną. Materiały III Konferencji Naukowo – Technicznej – Obrabiarki Sterowane Numerycznie i Programowanie Operacji w Technikach Wytwarzania. Radom 2015. Mechanik 3/15. s. 88÷92.
 • Kucharczyk W., Mazurkiewicz A., Żurowski W. :Praca zbiorowa. Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne. Wybrane zagadnienia. Wyd. II poprawione i uzupełnione PR, Radom 2010.
 • Mazurkiewicz A.: Kształtowanie wyrobów z materiałów stosowanych szczególnie na elementy cierne układów hamulcowych. Komitet Transportu PAN. VII konferencja n-t LOGISTYKA SYSTEMY TRANSPORTOWE BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE. Logitrans Szczyrk, 14-16 kwietnia 2010 Logistyka nr 2/2010s.161.
 • Mazurkiewicz A.: Nowoczesne metody przecinania materiałów na obrabiarkach CNC. Education and technology. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji –PIB; Politechnika Radomska. Monografia 2010, Radom. s.19-25. Międzynarodowa konferencja naukowa „XXIII DIDMATTECH 2010” . 13–14 września 2010 Jedlnia-Letnisko k. Radomia.
 • Mazurkiewicz A.: Projektowanie procesów technologicznych wytłaczania z wykorzystaniem oprogramowania CAD-CAM. Education and technology. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji –PIB; Politechnika Radomska. Monografia 2010, Radom. s. 26-33. Międzynarodowa konferencja naukowa „XXIII DIDMATTECH 2010” . 13–14 września 2010 Jedlnia-Letnisko k. Radomia.
 • Mazurkiewicz A.: Wybrane właściwości warstwy wierzchniej po przecinaniu różnymi metodami. 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT „TRANSCOMP 2010” Zakopane 6.XII – 9.XII 2010 r. s.262 Logistyka nr 6/2010.
 • Mazurkiewicz A.: Czynniki wpływające na jakość wytwarzania technologią elektrodrążenia. 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT „TRANSCOMP 2010” Zakopane 6.XII – 9.XII 2010 r. s.262 Logistyka nr 6/2010.
 • Mazurkiewicz A.: Czynniki wpływające na wybór technologii przecinania materiałów na obrabiarkach CNC. WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ. KOMITET TRANSPORTU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. VIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA SYSTEMY TRANSPORTOWE BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE. SZCZYRK, 12-15 KWIETNIA „Logitrans”2011 r. Logistyka nr 3/2011 s.1825-1834.
 • Mazurkiewicz A.: Znaczenie stosowania oprogramowania CAD-CAM w projektowaniu tłoczenia elementów bryłowych. TRANSCOMP – XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT „TRANSCOMP 2011” XV JUBILEUSZOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIA NAUKI, PRZEMYSŁU I TRANSPORTU Zakopane 5.XII – 8.XII 2011 r. Logistyka nr 6/2011 s.2789-2798.
 • Mazurkiewicz A.: Analiza czynników decydujących o jakości powierzchni materiałów po cięciu na obrabiarkach CNC. II KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA Obrabiarki Sterowane Numerycznie i Programowanie Operacji w Technikach Wytwarzania. Radom – Jedlnia Letnisko 23 – 25 listopada 2011r. Mechanik Nr 1/2012 s. 35/XXI.
 • Mazurkiewicz A.: Systemy TOX łączenia blach i właściwości złącza. TTS Technika Transportu szynowego nr 9/2012 s 1387-1394. XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIA NAUKI, PRZEMYSŁU I TRANSPORTU. XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ZAKOPANE 3 – 6 GRUDNIA 2012 r.
 • Mazurkiewicz A., Kocur L.: Obróbka Plastyczna. Laboratorium. Wyd. IV. Uzupełnione i poprawione PR, Radom 2012.
 • Mazurkiewicz A.: Przecinanie materiałów na obrabiarkach CNC – wybór metody. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, systemy transportowe. nr 3/2013. s 833-843. X JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA SYSTEMY TRANSPORTOWE BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE. „Logitrans”2013 r. SZCZYRK, 16-19 KWIETNIA 2013 r.
 • Mazurkiewicz Andrzej, Bielak Stanisław: Właściwości eksploatacyjne powierzchni elementów stalowych po obróbce elektrodrążeniem. Technika Transportu szynowego koleje tramwaje metro. Nr 10/2013.s.747-756. XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA nt.: KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIA NAUKI, PRZEMYSŁU I TRANSPORTU. ZAKOPANE 2 – 5 GRUDNIA 2013 r. „TransComp 2013”.
 • Mazurkiewicz A., Deja G.: Jakość cięcia plazmowego i laserowego wybranych materiałów. Logistyka 3/2014 s.4240-4249. XI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA SYSTEMY TRANSPORTOWE BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE. SZCZYRK, 7-10 KWIETNIA 2014 r.
 • Mazurkiewicz Andrzej, Bielak Łukasz: Właściwości warstwy wierzchniej stali po elektrodrążeniu. XVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIANAUKI, PRZEMYSŁU I TRANSPORTU. ZAKOPANE 1 – 4 GRUDNIA 2014 R. Logistyka – nauka. Logistyka 6/2014, s.1-10. DVD nr 3, s. 7223-7232.
 • Mazurkiewicz Andrzej, Bielak Stanisław: Ocena jakości powierzchni wybranego materiału po teksturowaniu. III Konferencję Naukowo - Techniczną OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE I PROGRAMOWANIE OPERACJI W TECHNIKACH WYTWARZANIA. Radom – Jedlnia Letnisko 26 – 28 listopada 2014r. Mechanik Nr 3/2015 s. 93-100.
 • Budzynowski Tomasz, Mazurkiewicz Andrzej, Ropelewski Zbigniew: Porównanie właściwości korozyjnych staliwa stopowego ze staliwem posiadającym warstwę azotowaną. Logistyka 3/2015 s.2655-2660. XII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA SYSTEMY TRANSPORTOWE BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE. SZCZYRK, 20 – 23 KWIETNIA 2015 r.
 • Budzynowski Tomasz, Mazurkiewicz Andrzej: Próba analitycznej oceny wpływu składu chemicznego staliwa surowego i z warstwą azotowaną na jego właściwości. Logistyka 3/2015 s. 2649-2654. XII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA SYSTEMY TRANSPORTOWE BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE. SZCZYRK, 20–23 KWIETNIA 2015r.
 • Mazurkiewicz Andrzej: Znaczenie stosowania CAD-CAM w projektowaniu tłoczenia elementów bryłowych. Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2015 s.25-29.
 • Budzynowski Tomasz, Mazurkiewicz Andrzej, Ropelewski Zbigniew: Badanie wpływu obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej na kształtowanie się odporności na zużycie przez tarcie staliwa stopowego. TTS Technika Transportu Szynowego. 12/2015. 2015 s. 1802-1804. 5pkt XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIA NAUKI, PRZEMYSŁU I TRANSPORTU. ZAKOPANE 30.11 – 3.12.
 • Budzynowski Tomasz, Mazurkiewicz Andrzej, Ropelewski Zbigniew: Próba analitycznej oceny wpływu składu chemicznego staliwa na zróżnicowanie przebiegu zużycia przez tarcie próbek w stanie surowym i z warstwą azotowaną. TTS Technika Transportu Szynowego. 12/2015. s. 1805-1807. 5pkt XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIA NAUKI, PRZEMYSŁU I TRANSPORTU. ZAKOPANE 30.11 – 3.12. 2015.
 • Kucharczyk W.: Wybrane właściwości ablacyjne kompozytów epoksydowych do zasto-sowań termoochronnych. Przemysł Chemiczny 2010, 89(12), 1673-1676.
 • Kucharczyk W.: Wpływ osnowy na wybrane właściwości wytrzymałościowe szklanych laminatów epoksydowych. Logistyka 2010, 6, CD.
 • Przybyłek P., Kucharczyk W.: Możliwości zastosowania kompozytów ablacyjnych na osłony rejestratorów lotniczych. Logistyka 2010, 6, CD.
 • Przybyłek P., Opara T., Kucharczyk W.: Zwiększenie właściwości termoochronnych obudów rejestratorów lotniczych osłonami z polimerowych kompozytów ablacyjnych. Journal of Aeronautica Integra 2011, 10(2), 45-51.
 • Przybyłek P., Kucharczyk W.: Właściwości wytrzymałościowe polimerowych kompozytów ablacyjnych stosowanych na osłony rejestratorów lotniczych. Logistyka 2011, 6, CD.
 • Kucharczyk W.: Ocena możliwości termoochronnych zabezpieczeń infrastruktury kompozytami polimerowymi o właściwościach ablacyjnych. Tworzywa Sztuczne w Przemyśle (dodatek Materiały Kompozytowe) 2011, 2, XXIII-XXVII.
 • Kucharczyk W.: Ablative and abrasive wear of phenolic-formaldehyde glass laminates with powder fillers. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2012, 14(1), 12-18.
 • Kucharczyk W., Przybyłek P.: Ablacyjne właściwości termoochronne epoksydowych kompozytów przekładkowych. Przetwórstwo Tworzyw 2012, 147(3), 235-239.
 • Kucharczyk W.: Kompozyty ablacyjne w budowlach wielkokubaturowych. Materiały Kompozytowe 2012, 2, 13-16.
 • Kucharczyk W.: Ablacyjne kompozyty polimerowe do termoochronnych zastosowań w transporcie. Materiały Kompozytowe 2012, 1, 7-11.
 • Przybyłek P., Opara T.A., Kucharczyk W.: Właściwości wytrzymałościowe polimerowych kompozytów ablacyjnych ze wzmocnieniem włóknistym. Journal of Aeronautica Integra 2012, 11(1), 63-69.
 • Kucharczyk W., Przybyłek P., Opara T.A.: Investigation of the thermal protection ablative properties of thermosetting composites with powder fillers: the corundum Al2O3 and the Carbon Powder C. Polish Journal of Chemical Technology 2013, 15(4), 49-53, DOI: 10.2478/pjct-2013-0067.
 • Kucharczyk W., Przybyłek P., Opara T.A.: Kompozyty polimerowe jako osłony cieplne rejestratorów lotniczych. Przetwórstwo Tworzyw 2013, 153(4), 365-369.
 • Kucharczyk W., Przybyłek P., Opara T.A.: Kompozytowe osłony rejestratorów lotniczych. Cz. 1. Materiały Kompozytowe 2013, 3, 40-43.
 • Komorek A., Przybyłek P., Kucharczyk W., Krzyżak A.: Wpływ napełniaczy ziarnistych na właściwości termoochronne i wytrzymałościowe polimerowych kompozytów aramidowych do zastosowań w konstrukcjach lotniczych. Logistyka 2014, 3, 3030-3039.
 • Śliwiński M., Kucharczyk W.: Konstrukcja lekkiego pancerza balistycznego dla pojazdów specjalnego przeznaczenia w aspekcie jego właściwości osłonowych. Logistyka 2014, 3, 6236-6245.
 • Kucharczyk W., Nachyła P., Krzyżak A.: Możliwości wykorzystania włókien aramidowych w ablacyjnych osłonach termoochronnych. Logistyka 2014, 5, 886-894.
 • Przybyłek P., Kucharczyk W., Opara T.A., Komorek A.: Procedury badawcze materiałów termoochronnych stosowanych na obudowy ochronne rejestratorów lotniczych (FDR). Logistyka 2014, 5, 1281-1291.
 • Krzyżak A., Prażmo J., Kucharczyk W.: Effect of Natural Ageing on the Physical Properties of Polypropylene Composites. Advanced Materials Research 2014, 1001, 141-148. DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.1001.141
 • Kucharczyk W., Przybyłek P., Opara T.A.: Kompozytowe osłony rejestratorów lotniczych. Cz. 2. Materiały Kompozytowe, 2/2014, 45-47.
 • Przybyłek P., Komorek A., Kucharczyk W.: Preliminary assessment of the influence of the type of a curing agent upon impact loading of a multi-layered composite. Solid State Phenomena 2015, 223,19-26. DOI:10.4028/www.scientific.net/SSP.223.19
 • Przybyłek P., Komorek A., Kucharczyk W., Opara T.A., Pietras A.: Uniwersalna osłona termoochronna obudowy rejestratora lotniczego – konstrukcja, modelowanie, wytworzenie. Logistyka 2015, 5, 1287-1296.
 • Kucharczyk W., Paszkowiak J., Gumiński R., Żurowski W.: Wpływ zawartości glinokrzemianów warstwowych na zużycie ścierne kompozytów epoksydowych z ich udziałem. Polimery 2015, 60(11-12), 718-722. DOI: 10.14314/polimery.2015.718
 • Kucharczyk W.: Rys historii zastosowań kompozytów ablacyjnych. Materiały Kompozytowe 2015, 4, 28-33.  ZAKŁAD TECHNOLOGII MECHANICZNEJ

 • Narojczyk J., Morozow D.: Obróbka stali nierdzewnych implantowanymi narzędziami węglikowymi Mechanik 1/2012 XII.
 • Narojczyk J.: Obróbka stali nierdzewnej narzędziami implantowanymi Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce” Zakopane 09 – 13 grudzień 2013. Materiały konferencyjne ISBN 978-83-7789-248-0.
 • Król K., Olejarczyk K., Wikło M., Siemiątkowski Z., Kołodziejczyk K.: Drgania podczas wiercenia głębokich otworów. LOGISTYKA 6/2014.
 • Kowalik M., Trzepieciński T.: Numerical and experimental estimation of forces during longitudinal rolling process of shaft formation. Arabian Journal for Science and Engineering (AJSE) (Springer) ISSN:1319-8025 (Print). IF=0,243, A. February 2014, Volume 39, Issue 2, pp 1251-1260
 • Kowalik M., Trzepieciński T.: Wpływ parametrów zagłębiania rolek podczas walco-wnia wzdłużnego wałków stopniowanych na poszerzenie średnicy Hutnik Wiadomości Hutnicze , t. 81, 2014,nr7, s,440-464. MNiSW).ISSN 1230-3534.
 • Kowalik M., Trzepieciński T.: Selected problems of quality assurances of FEM modeling of steel sheets forming process. Logistyka, nr 6, 2014, 5854-5859.
 • Kowalik M., Trzepieciński T.: Zastosowanie nagniatania do wykonywania połączeń cienkich blach z grubymi płytami. Logistyka, nr 6, 2014, 5860-5867.
 • Narojczyk J., Morozow D., Siemiątkowski Z.: Obróbka stopu tytanu Ti-6Al-4V narzędziami implantowanymi Mechanik 3/2015 s. 195/359 – 362.
 • Narojczyk J., Morozow D., Werner Z., Barlak M.: Durability changes of cobalt-tungsten carbide tools after ion implantation. Book of abstracts 9-th Symposium on vacuum based science and technology. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. ISBN 9788373653955. 2015.  ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

 • Markiewicz A., Ciecieląg J.: Energetyczne i ekonomiczne uwarunkowania wybranych źródeł ogrzewania domu jednorodzinnego okresowo zamieszkałego. Konferencja naukowa Ekoenergia 2010. Lublin 17-12-2010. Oglnopolski miesięcznik Autobusy 11/2010 str. 229-234.
 • Ciecieląg J., Kochanek H., Markiewicz A.: Badanie wpływu rodzajów pokryć śruby na rozrzut napięcia resztkowego w połączeniu śrubowym. Ogólnopolski miesięcznik Autobusy 5/2010 str. 26-27.
 • Górski K., Maciąg P.: Noise emission of diesel engine powered by blends of diesel oil and ethyl tert-butyl ether. Archiwum Motoryzacji 3/2010 str. 217-224.
 • Wilczek A., 2011, Influence of Electrical Parameters of a Thin-Layer Sensor on the Accuracy of Pressure Measurement in an EHD Contact. ASME J. Tribology, 133(3), p. 031504.
 • Sadowski J.: Festkörperreibung und Verschleiß als Ursache und Wirkung der Energiedissipation (Teil I). Tribologie und Schmierungstechnik 2011 nr 1, s. 27 – 33.
 • Sadowski J.: Festkörperreibung und Verschleiß als Ursache und Wirkung der Energiedissipation (Teil II). Tribologie und Schmierungstechnik 2011 nr 2, s. 36 – 41.
 • Wilczek A.: Pojemnościowa metoda pomiaru grubości elastohydrodynamicznego filmu smarnego, Tribologia, 1, 2011, s. 173 – 184.
 • Markiewicz A., Ciecieląg J.: Energetyczne i ekonomiczne uwarunkowania wybranych źródeł ogrzewania domu jednorodzinnego okresowo zamieszkałego, Konferencja naukowa Ekoenergia ’2010, Lublin 17.12.2010, Ogólnopolski miesięcznik Autobusy”, Nr 11/2010 str. 229-234.
 • Ciecieląg J., Kochanek H., Markiewicz A.: Badanie wpływu rodzajów pokryć śruby na rozrzut napięcia resztkowego w połączeniu śrubowym, Ogólnopolski miesięcznik Autobusy, Nr 5/2010 str. 26-27.
 • Ciecieląg J.: Analiza teoretyczno - eksperymentalna zmienności siły osiowej w połączeniach śrubowych. Tribologia nr 6/2011, str.: 51 – 60.
 • Sadowski P.: System wielkości charakteryzujący potencjalną i oddzieloną cząstkę zużycia tribologicznego; Tribologia 6/2011.
 • Lotko W., Maciąg P., Górski K.: Influence of regulating parameters on noise emitted by diesel engine powered with blends of diesel oil and ethyl tert-butyl ether, Silniki Spalinowe, 3/2011 (146), 2011, 64.
 • Kochanek H., Sadowski J.: Zagadnienie wpływu zużycia na pole temperatury pary tarciowej. Tribologia 1/2012, S. 73 – 84.
 • Sadowski J.: Temperatur als Parameter des tribologischen Systems. Tribologie und Schmierungstechnik 2/2012, S. 36 – 41.
 • Gruszka P.: Kształtowanie własności kinematycznych trajektorii manipulatora we współrzędnych kartezjańskich. Mechanik 1/2012.
 • Sarnowicz L.: Praktyczne aspekty doboru materiałów konstrukcyjnych kół zębatych. Mechanik, 1/2012 Materiały Konferencyjne. Str. 31-38.
 • Ciecieląg J.: „Wybrane zagadnienia konstrukcji i sterowania wielkogabarytowej strumienicy dla przemysłu energetycznego”, Mechanik, Agenda Wydawnicza SIMP, Nr 1/2012.
 • Gidlewski M., Kochanek H., Posuniak P.: Metody wspomagania kierowcy w krytycznych sytuacjach drogowych. TTS Technika transportu szynowego nr 9/2012, str. 4551-4562. Poz. 2347 TTS Technika transportu szynowego.
 • Wilczek, A., 2012, The Influence of Construction Features of a Thin-Layer Sensor on Pressure Distributions Recorded in an EHD Contact, ASME J. Tribol., 134(1), p. 011501.
 • Sadowski J.: Über die Wahrscheinlichkeit der Lostrennung der Verschleißpartikel aus den Reibkörpern. Tribologie und Schmierungstechnik 4/2013, S. 41 – 51.
 • Gidlewska G., Gidlewski M., Kochanek H.: Metody pozycjonowania samochodu ciężarowego na jezdni w czasie automatycznego omijania nagle pojawiającej się przeszkody. TTS Technika transportu szynowego nr 10/2013, str. 3569-3574. Poz. 2347 TTS Technika transportu szynowego.
 • Trzos M., Szczerek M., Kochanek H.: Zależność między różnymi wskaźnikami właściwości smarnych samochodowych olejów przekładniowych. Dwumiesięcznik naukowo-techniczny SIMP TRIBOLOGIA – teoria i praktyka nr 3/2013, str. 167-176. Poz. 2345 TRIBOLOGIA.
 • Gruszka P., Maciąg P., Markiewicz A.: Kształtowanie własności dynamicznych płaskiego równoległoboku przegubowego o dwóch stopniach swobody poprzez zmianę parametrów inercyjnych jego ogniw. Technika Transportu Szynowego 2013 nr 10 s. 797 – 805.
 • Żurowski W., Analiza bezpieczeństwa pracy podczas utylizacji amunicji. Logistyka-Nauka nr 3/2014CD nr 1. s.7193-7208.
 • Żurowski W., Organizacja transportu używanych samochodów osobowych , Logistyka-Nauka nr 3/2014CD nr 1. s.7209-7219.
 • Żurowski W., Krzos-Kaczor A.: Wear in a tribological system. Logistyka-Nauka nr 6/2014 DVD nr 3.
 • Żurowski W.: Bezpieczeństwo podczas prowadzenia zajęć laboratoryjnych wykorzystaniem materiałów specjalnych. Logistyka-Nauka nr 6/2014 DVD nr 3.
 • Żurowski W., Zepchło J.: Wstępny projekt urządzenia do badań tarciowych z wykorzystaniem folii ciernych. Logistyka-Nauka nr 6/2014 DVD nr 3.
 • Ciecieląg J.: Silnik dwupaliwowy – instalacja gazowa sekwencyjnego wtrysku gazu, a diagnostyka silnika benzynowego. LOGISTYKA 6/2014 str. 2769-2773.
 • Gruszka P., Markiewicz A.: Planowanie trajektorii manipulatora z wykorzystaniem wielomianów wysokiego stopnia. LOGISTYKA 6/2014 str. 4240-4249.
 • Kochanek H., Prochowski L.: Wiek kierowców a zagrożenie wypadkowe w drogowym transporcie ładunków. LOGISTYKA 3/2014 str. 3021-3029.
 • Prochowski L., Kochanek H.: Analiza wieku i obrażeń ofiar wypadków drogowych w aspekcie programowania ratownictwa drogowego. LOGISTYKA 4/2014 str. 1082-1090.
 • Gidlewska G., Gidlewski M., Kochanek H.: Analiza odkształceń dynamicznych samochodów w czasie zderzenia czołowo-bocznego. LOGISTYKA 6/2014 str. 3870-3877.
 • Gielniewski R., Longwic R., Łodygowski K., Maciąg P., Sander P.: Emisja hałasu silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego syntetycznym olejem napędowym. LOGISTYKA 3/2014 str. 1966-1976.
 • Maciąg P.: Wpływ rodzaju oleju napędowego na emisję hałasu silnika o zapłonie samoczynnym. LOGISTYKA 3/2014 str. 4020-4029.
 • Longwic R., Lotko W., Maciąg P., Sander P.: Emisja hałasu silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaninami oleju rzepakowego i heksanu. LOGISTYKA 6/2014 str. 6795-6808.
 • Longwic R., Maciąg P., Szydło K.: Metodyka pomiaru emisji hałasu w kabinach dźwigów osobowych. LOGISTYKA 6/2014 str. 6809-6817.
 • Longwic P., Szydło K., Longwic R., Maciąg P.: Metoda ograniczania emisji hałasu emitowanego z wyrobów cienkościennych. LOGISTYKA 6/2014 str. 6818-6827.
 • Sadowski P.: Warunki określające kierowanie systemem logistycznym przez cele zadaniowe lub instruktażowe. LOGISTYKA 3/2014 str. 5587-5595.
 • Sarnowicz L.: Procedury stosowane w badaniach zmęczeniowych kół jezdnych pojazdów. LOGISTYKA 6/2014 str. 9366-9376.
 • Wilczek A.: Wpływ geometrii i wymiarów przetwornika cienkowarstwowego na dokładność pomiaru temperatury w styku EHD. LOGISTYKA 6/2014 str. 11098-11107.
 • Sadowski J.: Kühlungseffekt bei tribologischem Verschleiß. Tribologie und Schmierungstechnik 4/2014 str. 57 – 63.
 • Kochanek H., Sadowski J.: Analiza wpływu zużywania na ustalone pole temperatury pary tarciowej. Tribologia 2015, nr 1, s. 49-63.
 • Longwic R., Maciąg P., Kamil Szydło K.: Analiza źródeł emisji hałasu rejestrowanego w kabinie dźwigu osobowego. TTS Technika Transportu Szynowego. Zeszyt: 12, 2015, Strony: 2154-2158.
 • Lonkwic P., Longwic R., Maciąg P., Kamil Szydło K.: Koncepcja systemu do oceny komfortu użytkowania dźwigu osobowego. Logistyka, ZESZYT 3, 2015, Strony: 4781-4788.
 • Maciąg P., Stanik R.: Emisja dźwięku sprężarek rozładunkowych. TTS Technika Transportu Szynowego. Zeszyt: 12, 2015, Strony: 972-976.
 • Kochanek H., Prochowski L.: Analiza zmian w strukturze wiekowej kierowców posiadających uprawnienia kategorii C i podstawy obliczeń prognostycznych w tym zakresie. Logistyka Nr 4/2015 str. 4105-4113. Poz. 1291 Logistyka.
 • Gruszka P.: Analiza dynamiki układu kinematycznego dźwigniowego z przekładnią kulową do napędu ramienia manipulatora. Merchanik 3/2015, s. 193/203-209.
 • Markiewicz A.: Wybrane problemy syntezy wymiarów konstrukcyjnych płaskiego manipulatora o dwóch stopniach swobody. Mechanik 3/2015, s. 193/194-202.
 • Piotr Sadowski, Ograniczenia stosowania outsourcingu w siłach zbrojnych. Technika transportu szynowego nr 12/2015, s. 2097÷2102.
 • Ciecieląg J., Pluta R.: Analiza pomiarów wybranych części maszyn realizowanych za pomocą różnych technik pomiarowych. Mechanik 2015, nr 3, str. 190/23 – 29.
 • Wilczek A.: Influence of the thin-layer sensor connections on the accuracy of temperature measurement in the EHL contact. Tribology International 90, 2015, p. 313-323.
 • Sadowski J.: Zur Energiedissipation von einzelnen Elementen des tribologischen Systems. Tribologie und Schmierungstechnik 1/2016, s. 7-14.  Udział w konferencjach naukowych:

  • Kosmynina M.: Particle dispersed phase arrangement in the metalloceramic coating. Tezy 5-th International Symposium of Ukrainian Mechanical Engineers, Lviv, KIHPATRI LTD, 2001
  • Kosmynina M.: Cynowanie w procesie skrawania. Materiały międzynarodowej konferencji: XIV DIDMATTECH 2001, Radom, s.192-197
  • Mazurkiewicz A.: Wstępna ocena wpływu czasu przechowywania wybranych stopów aluminium w stanie przesyconym i odkształconym na procesy starzenia naturalnego. VI Konferencja Naukowo-Techniczna "Wytwarzanie elementów maszyn ze stopów metali o specjalnych właściwościach" Rzeszów-Bystre 2001, s. 85 ÷ 90.
  • Mazurkiewicz A.: Struktura i właściwości mosiądzu łuskowego w procesie ciągnienia. Problemy techniki uzbrojenia. Wyd. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Zeszyt 90, Nr 2/2004. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia, Rynia, maj 2004, s.. 191÷196
  • Mazurkiewicz A.: parametry procesów obkuwania luf na kowarkach decydujące o własności wyrobu. Problemy techniki uzbrojenia. Wyd. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Zeszyt 95, Nr 2/2005, str. 161-171. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia, Rynia, maj 2005
  • Mazurkiewicz A.: Problemy recyklingu tworzyw sztucznych kompozytów stosowanych w motoryzacji. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Pojazd a środowisko. Radom - Jedlnia-Letnisko, 13-15 czerwiec 2005, s. 255÷262
  • Kucharczyk W.: Hybrydowe kompozyty termoutwardzalne o wybranych właściwościach wytrzymałościowych i eksploatacyjnych. XIV DIDMATECH 2001. Radom. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Wyd. ITE. Radom. 2001. (s. 210 ÷ 215)
  • Kucharczyk W.: Termoutwardzalne laminaty hybrydowe o właściwościach ablacyjnych. VIII Posiedzenie Komitetu Budowy Maszyn PAN w Radomiu, 24 ÷ 25 października 2002. Prace naukowe Wydziału Mechanicznego PR. MECHANIKA 01/2002. Wyd. Polit. Radomskiej. Radom. 2002. (s. 118 ÷ 130)
  • Kucharczyk W., Wojtkun F: Wpływ komponentów na prędkość ablacji i wytrzymałość właściwą hybrydowych laminatów termoutwardzalnych. X SEMINARIUM Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn. Kraków, 29.09 ÷ 01.10.2003. Materiały konferencyjne. Wyd. Polit. Krakowskiej. Kraków. 2003. (s. 215 ÷ 219)
  • Kucharczyk W., Żurowski W: Ablacyjna odporność laminatów termoutwardzalnych. I Ogólnopolska Konferencja N-T "Współczesne problemy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie i inżynierii środowiska". Koszalin-Mielno-Łazy, 7 ÷ 9.06.2004. Materiały konferencyjne. 2004. (s. 258 ÷ 267)
  • Kucharczyk W., Molga A: Szybkość ablacji kompozytów termoutwardzalnych w aspekcie stosowanych komponentów. VI Konferencja N-T Polimery i kompozyty konstrukcyjne. Wisła, 28 ÷ 30.09.2004. Wyd. Polit. Śląska. Gliwice 2004. (s. 75 ÷ 78)
  • Kucharczyk W., Żurowski W: Badanie ablacyjnego zużycia kompozytów fenolowo-formaldehydowych. V Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia". Waplewo, 6 ÷ 8.10.2004. Wyd. WAT. Warszawa 2004. (s. 509 ÷ 517 na CD)
  • Kucharczyk W., Żurowski W: Materiały ognioodporne - właściwości ablacyjne laminatów termoutwardzalych. Konferencja. Nałęczów 2004.
  • Budzynowski T., Lisica A.: Badanie zależności pomiędzy składem chemicznym a własnościami mechanicznymi stali po azotowaniu. Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Obróbka powierzchniowa", Częstochowa Kule, 5 ÷ 8.10.1999, s. 276 ÷ 278.
  • Budzynowski T.: Wpływ czasu azotowania i sparametryzowanego składu chemicznego stali na rozkład twardości w warstwie azotowanej. Materiały Konferencji Naukowo - Technicznej nt. "Nowe materiały - nowe technologie materiałowe w przemyśle okrętowym i maszynowym", Szczecin - Świnoujście, 10÷13. 09. 1998, s. 68 ÷ 72.
  • Ziewiec W., Ostrowski B.: An attempt of quantitative description of brittle fracture morphology. Materiały IX Konferencji Międzynarodowej "Technology 2005"", Bratislava 2005, s. 275 ÷ 281.
  • Ziewiec W., Ostrowski B.: Próba ilościowego opisu topografii kruchych przełomów stali i staliwa. Materiały IX Konferencji Naukowej "Transcomp - 2005", Zakopane 2005, s. 579 ÷ 586.
  • Wojtkun F.: Materiały kosmiczne. Materiały Konferencji Międzynarodowej "Didmattech", Olomouc 2003, s. 42 ÷ 45.
  • Mikulska A.: Wpływ składu chemicznego na zużywanie tribologiczne staliwa typu Cr - Mo - V w niskich temperaturach na zużywanie tribologiczne staliwa typu Cr - Mo - V w niskich temperaturach. Materiały XXVI Szkoły Tribologicznej. Niedzica 2003, s. 101 ÷ 108.
  • Mikulska A.: Niektóre aspekty doboru i eksploatacji materiałów w niskich temperaturach. Materiały Konferencji Międzynarodowej "Didmattech", Olomouc 2003, s. 113 ÷ 116.
  • Mikulska A.: Wpływ C, Cr i Mo na zużycie tribologiczne staliwa typu Cr-Mo-V-Cu-Ni. Materiały XXV Szkoły Tribologicznej. Wrocław 2002, s. 211 ÷ 217.
  • Wojtkun F., Mikulska A.: Zużycie tribologiczne w dydaktyce techniki. Materiały Konferencji Międzynarodowej "Didmattech", Nitra 2002, s. 124 ÷ 129.
  • Lisica A.: Kompozyty in situ jako materiały konstrukcyjne o zwiększonej odporności na ścieranie. Materiały Konferencji Naukowo - Technicznej "Manufacturing'01", Poznań 2001, s. 131 ÷ 136.


 • © Copyright 2008-2014, Instytut Budowy Maszyn