Instytut Budowy Maszyn (IBM) jest organizacyjnie najstarszym instytutem Wydziału Mechanicznego - istnieje nieprzerwanie od roku 1978, momentu usamodzielnienia się Uczelni i powołania w jej strukturze niezależnego Wydziału Mechanicznego.

Za protoplastę IBM uznać można utworzony w 1975 roku na Wydziale Transportu Instytut Pojazdów (IP). Dyrektorem IP został doc. dr inż. Zdzisław Tereszkowski, a jego zastępcą - doc. dr inż. Piotr Kijkowski. W skład Instytutu wchodziły: Zakład Mechaniki, którym kierował doc. dr Joachim Telega. Zakład Konstrukcji i Technologii Maszyn pod kierunkiem doc. dra inż. Jana Misiaka oraz Zakład Silników Spalinowych kierowany przez doc. dra Józefa Cieplińskiego.
Obecna siedziba Instytutu
przy ul. Krasickiego

Wejście główne do budynku
Wydziału Mechanicznego


W roku 1976 IP zreorganizowano i przemianowano na Instytut Podstaw Budowy Maszyn (IPBM), którego dyrektorem został doc. dr inż. Kazimierz Janczak, a zastępcami dyrektora - doc. dr inż. Andrzej Jopkiewicz i mgr inż. Kazimierz Świtalski. Z punktu widzenia dzisiejszego kształtu IBM godnym odnotowania jest fakt, że w istniejącym wówczas Zakładzie Podstaw Technologii Maszyn kierowanym przez doc. dra inż. Andrzeja Jopkiewicza, a następnie od 1978 roku przez dra inż. Lucjana Halamusa istniały: Zespół Technologii Bezwiórowe, Zespół Technologii Wiórowej oraz Zespół Inżynierii Materiałowej. Po kolejnych reorganizacjach, w roku 1977 struktura organizacyjna IPBM przedstawiała się następująco: Zakład Mechaniki (kierownik: mgr inż. Tadeusz Pyrcioch). Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej (kierownik: doc. dr inż. Ryszard Buchowiecki), Zakład Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem (kierownik: mgr inż. Jerzy Narojczyk).

Najgłębszą reorganizację, będącą niemalże jego powstawaniem od podstaw, Instytut przeszedł w roku 1978, odzwierciedlając transformacje Uczelni związane z jej usamodzielnieniem. Instytut przybrał obecną nazwę tj. Instytutu Budowy Maszyn (IBM), z czytelną strukturą naukowo-badawczą i dydaktyczną. Był jednym z trzech instytutów tworzących Wydział Mechaniczny. Organizatorem i pierwszym dyrektorem IBM był doc. dr hab. inż. Aleksander Sala (1978-1982), zastępcą ds. dydaktyczno-wychowawczych - dr inż. Lucjan Halamus, a zastępcą ds. naukowo-badawczych - początkowo doc. dr inż. Andrzej Jopkiewicz. a następnie dr inż. Feliks Wojtkun. W skład Instytutu wchodziły: Zakład Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem, Zakład Maszyn i Urządzeń Odlewniczych, Zakład Technologii Bezwiórowej, Zakład Obróbki Cieplnej, Zakład Materiałoznawstwa Elementów Maszyn, Zakład Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego, Zakład Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów oraz Warsztat Mechaniczny.

W roku 1979 Zakład Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego oraz Zakład Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów przeniesione zostały do innego instytutu Wydziału. W roku 1980 Zakład Maszyn i Urządzeń Odlewniczych połączono z Zakładem Technologii Bezwiórowej i utworzono w ich miejsce Zakład Technologii Bezwiórowych, którego kierownikiem został dr inż. Jerzy Kucharczyk, a od 1984-1987 dr inż. Antoni Kuzioła. Kolejne zmiany to utworzenie w latach 1982-1983 nowego Zakładu Sprzętu Mechanicznego, który w roku 1987 Połączono z Zakładem Technologii Bezwiórowych i nadano im nazwę Zakładu Technologii Sprzętu Mechanicznego którego kierownikiem jest dr inż. Antoni Kuzioła , a w latach 1989-1990 dr inż. Bogusław Białczak. W roku 1991 w Instytucie powołany zostaje następnie Zakład Inżynierii Produkcji. Kolejnymi dyrektorami Instytutu w tym okresie byli: dr inż. Feliks Wojtkun (1982-1985), dr inż. Tomasz Budzynowski (1985-1988), doc. dr hab. inż. Tadeusz Strzelecki (1988-1990). W roku 1991 struktura Instytutu była następująca: Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej (kierownik: dr inż. Adam Lisica), Zakład Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem (kierownik: dr inż. Jan Kwasniak), Zakładu Technologii Sprzętu Mechanicznego (kierownik: dr inż. Antoni Kuzioła), Zakład Inżynierii Produkcji (kierownik: doc. dr hab. Klemens Wróblewski) oraz Warsztat Mechaniczny (kierownik: inż. Waldemar Towarek).
Pracowania Obrabiarek
Sterowanych Numerycznie

Biblioteka Wydziałowa
zlokalizowana tuż obok budynku IBM


Od 1991 roku Instytutem kierował dr hab. inż. Feliks Wojtkun, prof. nadzwyczajny Politechniki Radomskiej, a jego zastępcą był dr inż. Antonii Kuzioła. W okresie tym w strukturze organizacyjnej Instytutu następowały kolejne zmiany. W roku 1996 Zakład Inżynierii Produkcji został przeniesiony do Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Zakład Technologii Sprzętu Mechanicznego przemianowano na Zakład Technologii Bezwiórowych (kierownik: dr inż. Antoni Kuzioła), a w Instytucie został utworzony ponownie Zakład Sprzętu Mechanicznego którym kierował dr inż. Andrzej Mazurkiewicz. W roku 1998 do IBM przeniesiono Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii, będący wcześniej w strukturze Instytutu Nauk Podstawowych. W roku 1997 zorganizowano też od nowa Zakład Inżynierii Powierzchni, którym kierował prof. dr hab. inż. Tadeusz Burakowski. Ostatnia zmiana to wyłączenie z IBM w styczniu 2000 roku Warsztatu Mechanicznego, który został przeniesiony do utworzonego w Wydziale Mechanicznym Zakładu Dydaktyczno-Usługowego (kierownik: dr inż. Andrzej Kotnarowski). Dr hab. inż. Feliks Wojtkun, prof. nadzwyczajny Politechniki Radomskiej kierował Instytutem do 2001 roku, a od 2001 roku do 2003 dyrektorem Instytutu był dr inż. Antoni Kuzioła. W tym czasie Instytut Budowy Maszyn przenosi się do nowego campusu akademickiego zlokalizowanego w dobrze wyposażonym od strony dydaktycznej i badawczej kompleksie budynków przy ulicy Krasickiego 54, oddanym do użytku w roku 2002. Od 2003 roku do 2005 dyrektorem Instytutu Budowy Maszyn był dr hab. inż. Feliks Wojtkun, prof. nadzwyczajny Politechniki Radomskiej, a zastępcą dr inż. Zbigniew Siemiątkowski. Tworzy się wtedy nowocześnie wyposażona Pracownia Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC oddana do użytku w roku 2005, dając początki tworzenia nowej specjalności.

W roku 2005 dyrektorem Instytutu Budowy Maszyn zostaje dr inż. Zbigniew Siemiątkowski a zastępcą dr inż. Andrzej Mazurkiewicz. Jednocześnie następuje połączenie Zakładu Sprzętu Mechanicznego z Zakładem Inżynierii Powierzchni i utworzenie Zakładu Inżynierii Powierzchni i Sprzętu Mechanicznego (kierownik dr hab. inż. Tomasz Budzynowski, prof. nadzwyczajny Politechniki Radomskiej). Pozostałe zakłady będące aktualnie w strukturze Instytutu Budowy Maszyn to: Zakład Technologii Bezwiórowych (kierownik: dr inż. Antoni Kuzioła), Zakład Obróbki Mechanicznej i Montażu (kierownik: dr inż. Zbigniew Siemiątkowski), Zakład Materiałoznawstwa i Obróbki Cieplnej (kierownik: dr inż. Adam Lisica), Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn i Technologii (kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Sadowski).

Rozpoczęcie roku akademickiego 2012/2013 odbywa się wraz z dużymi zmianami na Uczelni i Instytucie. Politechnika Radomska z dniem 11 września 2012 roku zostaje przekształcona w Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. W Instytucie Budowy Maszyn z dniem 1 września dyrektorem zostaje dr inż. Andrzej Mazurkiewicz. Jednocześnie następuje połączenie Zakładu Inżynierii Powierzchni i Sprzętu Mechanicznego z Zakładem Materiałoznawstwa i Obróbki Cieplnej i utworzenie Zakładu Inżynierii Materiałowej (kierownik dr hab. inż. Tomasz Budzynowski, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego). Połączono również Zakład Obróbki Mechanicznej i Montażu oraz Zakład Technologii Bezwiórowych i utworzono Zakład Technologii Mechanicznej (kierownik dr inż. Zbigniew Siemiątkowski). Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii przekształcono w Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn (kierownik dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego). Kolejne zmiany kadrowe nastąpiły z dniem 1 stycznia 2013 roku. Dyrektorem Instytut zostaje dr hab. inż. Wojciech Żurowski a zastępcą dr inż. Andrzej Mazurkiewicz.


Wykorzystano fragmenty tekstów zawartych w informatorze „50 lat Wydziału Mechanicznego Politechniki Radomskiej 1950-2000” pod redakcją dra hab. inż. W. Blajera, prof. ndzw. (Wyd. Politechniki Radomskiej 2000)


© Copyright 2008-2014, Instytut Budowy Maszyn